Se­lja­ke u za­dru­ge, a 50% in­dus­tri­je us­mje­ri­ti u iz­voz

Poslovni Dnevnik - - Aktualno - GOR­DA­NA GR­GAS

ŠS­tra­te­ške tvrt­ke ko­je pru­ža­ju jav­ne us­lu­ge ne­će pro­da­va­ti, Za­go­ru će pre­tvo­ri­ti u Pro­van­su, a otva­rat će pro­da­va­oni­ce za si­ro­maš­ne... to sto­ji u gos­po­dar­skom di­je­lu Pla­na 21 Ku­ku­ri­ku ko­ali­ci­je, kad se od­mak­ne­te od ana­li­ze tuž­nog sta­nja u hr­vat­skom gos­po­dar­stvu? Na­kon obe­ća­nja da će po­ra­di­ti na 1) gos­po­dar­skom ras­tu i no­vom za­poš­lja­va­nju, 2) učin­ko­vi­toj dr­ža­vi i 3) bo­ljem i pra­ved­ni­jem druš­tvu? Na 20ak stra­ni­ca raz­ba­can je niz vi­še ili ma­nje za­nim­lji­vih naj­a­va, na­tuk­ni­ca i pu­to­ka­za, ali za­gu­šen je op­ćim mjes­ti­ma te pa­ro­la­ma o uk­la­nja­nju ba­ri­je­ra za ula­ga­če, bor­bi pro­tiv ek­s­tra­pro­fi­ta ba­na­ka i di­za­nju kon­ku­rent­nos­ti, za­ključ­no s na­gla­skom na sta­bil­nos­ti te­ča­ja ku­ne. Pis­ci pro­gra­ma u sve­mu to­me vi­dje­li su ne­ku svo­ju pri­ču, ali mi će­mo je raš­če­ru­pa­ti, is­ti­ču­ći ide­je ko­je zas­lu­žu­ju paž­nju i ne po­nav­lja­ju­ći objav­lje­ne kri­ti­ke zbog ne­do­re­če­nos­ti ili či­nje­ni­ce da su nuž­ni re­zo­vi iz­os­ta­li. Na­ža­lost, HDZ još ni­je obja­vio svoj pro­gram, pa us­po­red­be ni­su mo­gu­će osim što zna­mo, na­kon Sa­bo­ra HDZ-a, da nit­ko ne pla­ni­ra po­rez na stam­be­ne ne­kret­ni­ne. Mo­že­mo za­klju­či­ti i da je ko­ali­ci­ja am­bi­ci­oz­ni­ja u naj­a­vi ras­ta BDP-a - do kra­ja man­da­ta po­ve­ćat će se sto­pa ras­ta ne bi li 2015. bi­la oko 5 pos­to, dok se u Vla­di­nim Smjer­ni­ca­ma eko­nom­ske i fi­skal­ne po­li­ti­ke spo­mi­nje rast od 4 pos­to do kra­ja 2014. No, ka­ko tak­ve prog­no­ze ni­šta ne sto­je, mo­gu­će je da će i HDZ za 2015. po­ve­ća­ti rast BDP-a za je­dan pos­tot­ni bod... Dok če­ka­mo da ot­kri­ju kar­te, iz­no­si­mo ne­ke de­ta­lje iz Pla­na 21.

In­dus­tri­ja kao fe­niks

Raz­nim mje­ra­ma iz pe­pe­la će di­ći in­dus­tri­ju, s ti­me da će za 20% po­ve­ća­ti in­dus­trij­ski iz­voz (sa sa­daš­njih 30% na 50%). Uvest će se po­ti­caj­ne ci­je­ne ener­ge­na­ta za in­dus­tri­ju i sma­nji­va­ti kon­ce­sij­ske nak­na­de. Po­seb­nu paž­nju će po­sve­ti­ti teh­no­lo­škom i pro­izvod­nom ra­zvo­ju opre­me i pro­ce­sa za za­šti­tu oko­li­ša, što mo­že pos­ta­ti po­seb­na in­dus­trij­ska ni­ša ko­ja će pri­do­ni­je­ti br­žem i ra­ci­onal­ni­jem us­kla­đi­va­nju sa stan­dar­di­ma EU.

Iz­u­ze­ti od pri­va­ti­za­ci­je

Stra­te­ški važ­ne tvrt­ke ko­je pru­ža­ju jav­ne us­lu­ge, po­seb­no u elek­tro­pri­vre­di, ener­ge­ti­ci, pro­me­tu, gos­po­da­re­nju vo­da­ma, gos­po­da­re­nju šu­ma­ma i že­ljez­nič­koj in­fras­truk­tu­ri os­tat će u vlas­niš­tvu dr­ža­ve.

Rast pri­ho­da u tu­riz­mu

Hr­vat­ska ko­ju bi vo­di­li li­de­ri Ku­ku­ri­ku ko­ali­ci­je do­bit će, saz­na­je­mo, svo­ju Pro­van­su ko­ja će se pro­te­za- ti od Za­dra, od­nos­no Dal­ma­tin­ske za­go­re, sve do Ko­na­va­la. Za­miš­lje­no je da tu nas­ta­ne “in­te­gri­ra­na tu­ris­tič­ka po­nu­da” ko­ja bi obu­hva­ti­la sve, od ar­hi­tek­tu­re, kul­tu­re i gas­tro­no­mi­je do po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog ra­zvo­ja. Za iz­grad­nju ho­te­la od če­ti­ri i pet zvjez­di­ca omo­gu­ćit će po­seb­ne po­ti­ca­je, a pre­dvi­đa se ra­zvoj de­se­tak re­sor­ta vi­so­ke vri­jed­nos­ti. Kao ko­nač­ni se cilj na­vo­di da pri­ho­di i do­ho­dak od tu­riz­ma i po­ve­za­nih dje­lat­nos­ti ras­tu br­že od ras­ta bro­ja tu­ris­ta i tu­ris­tič­kih no­će­nja.

Če­ti­ri ula­gač­ka stu­pa

Uvest će se olak­ši­ce za re­inves­ti­ra­nu do­bit. Nas­to­jat će mje­ra­ma fi­nan­cij­ske po­li­ti­ke utje­ca­ti na sma­nje­nje ka­ma­ta na kre­di­te po­du­zet­ni­ci­ma. Če­ti­ri ra­zvoj­na inves­ti­cij­ska stu­pa (tu­ri­zam, ener­ge­ti­ka, in­fras­truk­tu­ra te na­vod­nja­va­nje i oko­liš) pro­sječ­no bi go­diš­nje, ocje­nju­ju u ko­ali­ci­ji, tre­ba­la di­ći BDP od 2 do 4 pos­to. Pre­dvi­đa­ju da će za pro­jek­te iz­nad 20 mi­li­ju­na eura us­pos­ta­vi­ti “ver­ti­ka­lu od­lu­či­va­nja s dr­žav­ne ra­zi­ne”, a JPP i kon­ce­si­je će po­ti­ca­ti kao oba­ve­zan rav­no­prav­ni mo­del u ka­pi­tal­nim inves­ti­ci­ja­ma.

No­vi po­re­zi kao kaz­ne

Po­rez­no će pa­ti­ti oni ko­ji iz­vla­če i imo­bi­li­zi­ra­ju do­bit iz po­du­ze­ća, te po­seb­no oni ko­ji do­bit iz­vla­če iz zem­lje. Ko­ali­ci­ji je ne­pri­hvat­lji­vo da ino­zem­ni vlas­ni­ci hr­vat­skih po­du­ze­ća pri is­pla­ti di­vi­den­di po­rez na te di­vi­den­de upla­ću­ju je­di­no i is­klju­či­vo u pro­ra­čun svo­jih dr­ža­va. Dak­le, sli­je­di ve­će opo­re­zi­va­nje do­ho­da­ka od ka­pi­ta­la i ek­s­tra­imo­vi­ne (ne ka­žu ko­li­ko ni ka­ko), ali ipak ne i uvo­đe­nje ili po­ve­ća­nje po­re­za na stam­be­ne ne­kret­ni­ne.

Po­moć tvrt­ka­ma

Sus­tav­no će po­dr­ža­ti sve tvrt­ke u te­ško­ća­ma ko- je ima­ju re­al­nu mo­guć­nost za opo­ra­vak, ali ne ot­kri­va­ju ka­ko.

Ba­uk ne­lik­vid­nos­ti

Ne­lik­vid­nost će sma­nji­ti “do­pri­no­som dr­ža­ve i fi­nan­cij­skih ins­ti­tu­ci­ja”. Jav­ni sek­tor mo­ra pra­vo­vre­me­no pod­mi­ri­va­ti obve­ze pre­ma part­ne­ri­ma, a ta­mo gdje je dr­ža­va vje­rov­nik, ona mo­ra pre­uze­ti od­go­vor­nost ključ­nog vje­rov­ni­ka i uklju­či­ti se u rje­ša­va­nje pro­ble­ma, čak i ula­skom u vlas­nič­ku struk­tu­ru duž­ni­ka. Vlas­ni­ci­ma tvrt­ki će one­mo­gu­ći­ti os­ni­va­nje no­vih tvrt­ki dok se ne ri­je­še du­go­vi pos­to­je­ćih, a za­šti­tit će po­seb­no rad­ni­ke.

Za­poš­lja­va­nje u ži­ži

Sma­njit će se do­pri­no­si na pla­će te po­ti­ca­ti novo za­poš­lja­va­nje pri­vre­me­nim os­lo­ba­đa­njem pla­ća­nja do­pri­no­sa za no­va rad­na mjes­ta.

Sta­no­vi za naj­am

Us­pos­ta­vit će s e t r ž i - šte sta­no­va za naj­am (sa 7000 do 10.000 sta­no­va), ko­ris­te­ći pos­to­je­ći zas­toj na tr­ži­štu ne­kret­ni­na.

Svi u za­dru­ge

Dr­žav­no pol j opr i - vred­no zem­lji­šte ne tre­ba pro­da­va­ti, ne­go da­va­ti u du­go­go­diš­nje kon­ce­si­je. Po­du­pi­rat će se os­ni­va­nje za­dru­ga.

Rad­nič­ka par­ti­ci­pa­ci­ja

Naj­av­lju­ju novo odre­đe­nje so­ci­jal­ne dr­ža­ve i rad­niš­tva. Za­la­žu se za no­ve for­me rad­nič­ke par­ti­ci­pa­ci­je i nji­ho­vo oza­ko­nje­nje, za me­ha­niz­me su­dje­lo­va­nja rad­ni­ka u od­lu­či­va­nju kroz raz­mje­nu oba­vi­jes­ti, sa­vje­to­va­nje i su­od­lu­či­va­nje.

Za ja­či 2. mi­ro­vin­ski stup

Pro­vest će jav­nu ras­pra­vu ra­di smje­ra mi­ro­vin- ske re­for­me. Pos­to­je­ća ra­zi­na mi­ro­vi­na ne­će se sma­nji­va­ti, a us­kla­đi­vat će se mi­ro­vi­ne s in­fla­ci­jom i tro­ško­vi­ma ži­vo­ta. Pre­dvi­đa­ju us­pos­ta­vu tzv. nul­tog pot­por­nog mi­ro­vin­skog stu­pa iz ko­jeg bi osi­gu­ra­ni­ci, uz pro­vje­ru imo­vi­ne i do­hot­ka, ili na na­če­li­ma uni­ver­za­liz­ma, do­bi­va­li te­melj­nu pot­po­ru fi­nan­ci­ra­nu po­re­zi­ma. Taj bi stup obu­hva­tio i sta­re po­ljo­pri­vred­ne mi­ro­vi­ne os­tva­re­ne do 1999. Obve­zu­ju se stvo­ri­ti uvje­te za bo­lje mi­ro­vi­ne iz dru­gog stu­pa, su­dje­lo­va­njem rad­ni­ka, pos­lo­da­va­ca i dr­ža­ve. Sti­mu­li­rat će se mi­ro­vin­ska šted­nja u tre­ćem stu­pu.

Zdrav­s­tvo

Za­dr­žat će se re­la­tiv­no vi­so­ki udjel iz­dva­ja­nja za zdrav­s­tvo u BDP-u, uz pre­te­ži­to dr­žav­no fi­nan­ci­ra­nje zdrav­s­tva i bez ve­ćeg po­ve­ća­nja fi­nan­cij­skog učeš­ća gra­đa­na. Re­de­fi­ni­rat će se lis­te li­je­ko­va i pro­ši­ri­ti A lis­ta li­je­ko­va.

So­ci­jal­no po­du­zet­niš­tvo

Po­ti­cat će so­ci­jal­no po­du­zet­niš­tvo u su­rad­nji s je­di­ni­ca­ma lo­kal­ne sa­mo­upra­ve i udru­ga­ma ci­vil­nog druš­tva, po­se­bi­ce u or­ga­ni­zi­ra­nju mre­že pro­da­va­oni­ca s ni­skim ci­je­na­ma. Us­pos­ta­va je­dins­tve­nog re­gis­tra svih ko­ris­ni­ka so­ci­jal­nih nak­na­da, iz­da­va­nje so­ci­jal­nih is­kaz­ni­ca, te no­vi sus­tav kri­te­ri­ja za do­dje­lu so­ci­jal­nih pra­va i nak­na­da.

Vi­še nov­ca iz EU

Kroz or­ga­ni­za­cij­ske i ins­ti­tu­ci­onal­ne pro­mje­ne po­bolj­šat će ko­ri­šte­nje sred­sta­va iz EU, a cilj je go­diš­nje ko­ris­ti­ti ba­rem 2 mi­li­jar­de eura iz pro­gra­ma EU. Za­tra­žit će od EU da se pro­mi­je­ne sta­tis­tič­ke re­gi­je - da se sa sa­daš­nje tri, po­ve­ća­ju na pet. Os­no­vat će sre­diš­nje dr­žav­no ti­je­lo ko­je će se ba­vi­ti sred­stvi­ma EU.

PIXSELL

Ves­na Pu­sić (HNS) i Zo­ran Mi­la­no­vić (SDP) po­če­li su iz­bor­nu tur­ne­ju na Dol­cu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.