Bu­de li na­tje­ča­ja, Sta­ni­čić će po­ku­ša­ti ‘ski­nu­ti’ Bu­li­ća

Hr­vat­ska tu­ris­tič­ka za­jed­ni­ca Tko će u idu­će če­ti­ri go­di­ne uprav­lja­ti s vi­še od 250 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da HTZ-A?

Poslovni Dnevnik - - Aktualno - JA­DRAN­KA DOZAN

Ui­du­ćih mje­sec da­na tre­bao bi bi­ti ras­pi­san na­tje­čaj za di­rek­to­ra Hr­vat­ske tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce, mjes­to ko­je tri man­da­ta za re­dom dr­ži Ni­ko Bu­lić. Tak­va se pro­ce­du­ra oče­ku­je pri­mje­nom no­vog Za­ko­na o tu­ris­tič­kim za­jed­ni­ca­ma, s ti­me da Bu­li­ću i pre­ma sta­roj re­gu­la­ti­vi u ovoj go­di­ni is­ti­če 4-go­diš­nji man­dat. Dok proš­li put Bu­lić ni­je imao kon­ku­ren­ta, sad mu se ka­ni su­prot­sta­vi­ti Kris­ti­jan Sta­ni­čić, biv­ši di­rek­tor Li­bur­nia Ri­vi­era Ho­te­la. In­for­ma­ci­ja o ras­pi­si­va­nju na­tje­ča­ja, me­đu­tim, još uvi­jek je nes­luž­be- na, dok is­to­vre­me­no iz tu­ris­tič­kih kru­go­va do­la­ze spe­ku­la­ci­je da naj­vi­ša ti­je­la HTZ-a nas­to­je iz­bje­ći ras­pi­si­va­nje na­tje­ča­ja ka­ko bi Bu­lić za­dr­žao po­zi­ci­ju. To bi mu na­vod­no mo­glo us­pje­ti zbog ne­jas­no­ća Za­ko­na o tu­ris­tič­kim za­jed­ni­ca­ma.

S go­di­nu i pol za­kaš­nje­nja ko­nač­no su se suk­lad­no no­vom Za­ko­nu us­tro­ji­li lo­kal­ni TZ-i či­ji su pred­stav­ni­ci čla­no­vi Sa­bo­ra HTZ-a. U ovom tre­nut­ku če­ka se da mi­nis­tar tu­riz­ma Da­mir Bajs odre­di da­tum odr­ža­va­nja no­vog sa­zi­va Sa­bo­ra HTZ-a gdje se tre­ba iz­a­bra­ti no­vi sas­tav Tu­ris­tič- kog vi­je­ća (nji­me pred­sje­da mi­nis­tar tu­riz­ma, ko­ji je ujed­no pred­sjed­nik HTZ-a). Vi­je­će po­tom tre­ba ras­pi­sa­ti na­tje­čaj za ‘no­vog Bu­li­ća’. Do za­klju­če­nja bro­ja ni­smo do­bi­li od­go­vor od HTZ-a ni mi­nis­tra ho­će li se pro­ves­ti tak­va pro­ce­du­ra.

“Oni tre­nut­no sve ra­de da osi­gu­ra­ju Bu­li­će­vu po­zi­ci­ju i iz­bjeg­nu na­tje­čaj za iz­bor di­rek­to­ra ko­ji bi se oba­vez­no tre­bao pro­ves­ti, ma ko­li­ko Za­kon to lo­še de­fi­ni­ra”, tvr­di naš su­go­vor­nik. Ako se pak na­tje­čaj ras­pi­še, što bi pre­ma ne­kim tu­ma­če­nji­ma tre­ba­lo bi­ti pro­ve­de­no znat­no pri­je par­la­men- tar­nih iz­bo­ra, Bu­lić će se go­to­vo si­gur­no ja­vi­ti, iako on ni­je dos­tu­pan za iz­ja­ve. Ka­ko se pri­ča u tu­ris­tič­kim kru­go­vi­ma, Sta­ni­čić je je­di­ni Bu­li­ćev opo­nent i vr­lo je za­in­te­re­si­ran za po­zi­ci­ju, po­go­to­vo na­kon što se oku­šao u des­ti­na­cij­skom me­nadž­men­tu Opa­ti­je.

Osim to­ga, iza­zov­no mu je uprav­lja­nje bu­dže­tom ve­ćim od 250 mi­li­ju­na ku­na. Za­nim­lji­vo, čak ni Bu­li­će­vi ne­is­to­miš­lje­ni­ci ne da­ju pu­no šan­si bi­lo ko­jem opo­nen­tu, na­vod­no zbog sta­va da ni­je do­bro ‘ta­la­sa­ti’. Do­bra se­zo­na ko­ja je iza nas Bu­li­ću ta­ko­đer ide u pri­log.

PD

Ni­ko Bu­lić

Kris­ti­jan Sta­ni­čić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.