RI­JE­ČI

O ČER­MA­KO­VIM NE­BO­DE­RI­MA

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Čla­no­vi Grad­skog od­bo­ra za za­šti­tu oko­li­ša na ju­če­raš­njoj sjed­ni­ci od­bi­li su pet od osam pri­jed­lo­ga za do­no­še­nje Ur­ba­nis­tič­kih pla­no­va. O pro­jek­tu Iva­na Čer­ma­ka vrijednom 50 mi­li­ju­na eura, o iz­grad­nji dva­ju ne­bo­de­ra na Jan­ko­mi­ru, ko­ji je za­peo jer Skup­šti­na ni­ka­ko da pro­jek­tu da ze­le­no svje­tlo, ni­je bi­lo ri­je­či.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.