UGOVOR S EU SE PRE­VO­DI, BIT ĆE

USKO­RO NA WE­BU

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Vla­da će obja­vi­ti Ugovor o pris­tu­pa­nju Hr­vat­ske Eu­rop­skoj uni­ji za ne­ko­li­ko da­na, ka­da se oko 300 stra­ni­ca tek­s­ta ugo­vo­ra, ko­ji je u Za­greb u su­bo­tu do­nio u ime Europ­ske uni­je polj­ski pre­mi­jer Do­nald Tusk, s en­gle­skog je­zi­ka pre­ve­de na hr­vat­ski, obja­vio je ju­čer mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va i europ­skih in­te­gra­ci­ja Gor­dan Jan­dro­ko­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.