PRED­STAV­LJE­NI

SU­VE­NI­RI ZA LESAROVE BI­RA­ČE

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Pred­sjed­nik Hr­vat­skih la­bu­ris­ta D. Le­sar pred­sta­vio je ju­čer stra­nač­ki pro­midž­be­ni ma­te­ri­jal - su­ve­ni­re u obli­ku Ci­gli­ca i Rad­nič­kih di­oni­ca. Re­kao je da se la­bu­ris­ti za­uzi­ma­ju za rad, is­ti­nu, zna­nje, po­šte­nje i druš­tve­nu pra­ved­nost, a te vri­jed­nos­ti otis­nu­te su na su­ve­ni­ri­ma ko­je gra­đa­ni mo­gu ku­pi­ti i ta­ko po­mo­ći la­bu­ris­ti­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.