Vla­da pla­ni­ra skra­će­ni ste­čaj i od­strel pa­pir­na­tih tvrt­ki

Bor­ba pro­tiv ne­lik­vid­nos­ti Sa­bor na kra­ju man­da­ta o hit­nim ste­čaj­nim iz­mje­na­ma

Poslovni Dnevnik - - Aktualno - SU­ZA­NA VA­RO­ŠA­NEC

ZVa­tro­gas­na mje­ra

Pla­ni­ra se ubr­za­na lik­vi­da­ci­ja tvrt­ki ko­je su na­go­mi­la­le du­go­ve i ne pos­lu­ju, a kri­te­ri­je će odre­di­ti Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja a bor­bu pro­tiv ne­lik­vid­nos­ti u hr­vat­skom gos­po­dar­stvu (40 mi­li­jar­di ku­na) pri­pre­ma­ju se no­va rje­še­nja u Ste­čaj­nom za­ko­nu! Pr­va in­ter­ven­ci­ja ko­ja do­la­zi na red je Vla­di­na: na kra­ju svo­jeg man­da­ta pla­ni­ra oza­ko­ni­ti skra­će­ni ste­čaj­ni pos­tu­pak za pre­za­du­že­ne tvrt­ke ko­je pos­lu­ju na pa­pi­ru. Iz Mi­nis­tar­stva pra­vo­su­đa za­du­že­nog da pri­pre­mi iz­mje­ne ste­čaj­nog pro­pi­sa doz­na­je­mo da se pla­ni­ra rje­še­nje ko­jim će se ubr­za­ti lik­vi­da­ci­ja pos­lov­nih su­bje­ka­ta ko­ji su na­go­mi­la­li du­go­ve i ne pos­lu­ju, a pos­tu­pov­na pra­vi­la od­nos­no kri­te­ri­je bi pra­vil­ni­kom de­fi­ni­ra­lo Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja.

Ri­ječ je o in­ter­ven­ci­ji ko­joj je cilj da se omo­gu­ći skra­će­ni ste­čaj­ni pos­tu­pak za tvrt­ke ko­je pos­lu­ju sa­mo na pa- pri, objaš­nja­va naš izvor i na­po­mi­nje da je ri­ječ o va­tro­gas­noj mje­ri, dok se pi­ta­nje po­vrat­ka pri­sil­ne na­god­be u Ste­čaj­ni za­kon os­tav­lja za vri­je­me na­kon iz­bo­ra.

Po­zi­tiv­na je re­ak­ci­ja u sa­daš­noj pra­vo­sud­noj ad­min­si­tra­ci­ji na raz­miš­lja­nja Ku­ku­ri­ku ko­ali­ci­je o po­nov­nom za­kon­skom oži­vo­tvo­re­nju pri­sil­ne na­god­be ko­ju bi pri­je ste­ča­ja kao pre­ve­ni­ra­ju­će rje­še­nje skla­pa­li duž­ni­ci i vje­rov­ni­ci.

Pro­blem vi­so­ke ne­lik­vid­nos­ti di­je­lom uz­ro­ku­ju duž­ni­ci-mr­tva­ci ko­je na ži­vo­tu odr­ža­va ne­efi­kas­ni ste­čaj­ni sus­tav: ste­čaj­ne pos­tup­ke ne po­kre­ću upra­ve iako su to za­kon­ski duž­ne kao ni vje­rov­ni­ci.

U vi š ego­diš­njoj t ak­voj prak­si vr­to­gla­vo su ras­li iz­no­si ne­po­mi­re­nih na­lo­ga i u ti­su­ća­ma slu­ča­je­va na na­pla­tu su dos­pje­li pri­je vi­še go­di­na, a dug i da­lje ras­te zbog ka­ma­ta. Tr­žiš­no čiš­će­nje od pro­pa­lih su­bje- ka­ta pri­mje­nom skra­će­nog ste­ča­ja u ti­je­ku je po os­no­vi dva za­ko­na.

Pro­ši­ren krug

Po Za­ko­nu o sud­skom re­gis­tru lik­vi­di­ra­ju se tvrt­ke bez imo­vi­ne - po no­vo­me je br­zi ste­čaj pro­ši­ren i na tvrt­ke s nez­nat­nom imo­vi­nom. Pre­ma do­pu­na­ma Ste­čaj­nog za­ko­na iz 2010. u ti­je­ku je br­za lik­vi­da­ci­ja pre­za­du­že­nih tvrt­ki bez za­pos­le­nih.

JURICA GALOIĆ/PIXSELL

Tre­ći put Vla­da po­se­že za br­zom lik­vi­da­ci­jom pro­pa­lih tvrt­ki

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.