‘Ko­ris­ni­ci e-za­be ni­su bi­li ugro­že­ni’

Za­ba tri da­na bi­la bez SSL cer­ti­fi­ka­ta

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Za­gre­bač­ka

ban­ka obja­vi­la je da je za gre­šku sa SSL cer­ti­fi­ka­tom kriv vanj­ski is­po­ru­či­telj te us­lu­ge, ko­jeg ni­je ime­no­va­la, te da ko­ris­ni­ci, ko­ji­ma se od su­bo­te do po­ne­djelj­ka pri pris­tu­pu stra­ni­ci nje­nog in­ter­net­skog ban­kar­stva po­jav­lji­va­la po­ru­ka da je ta stra­ni­ca ne­si­gur­na, ni­su bi­li ugro­že­ni.

“No­vi SSL cer­ti­fi­kat do­di­je­ljen je u po­ne­dje­ljak, a u me­đu­vre­me­nu je bio na sna­zi teh­nič­ki cer­ti­fi­kat ko­ji je do­di­je­li­la ban­ka”, ka­žu u Za­bi. Do­da­ju da su zah­tjev za ob­nav­lja­nje SSL cer­ti­fi­ka­ta za do­me­nu www.za­ba.hr pos­la­li pra­vo­vre­me­no. “No, ob­zi­rom na to da is­ti ni­je po­t­vr­đen n a v r i j e me o d stra­ne vanj­skog do­bav­lja­ča, ko­ris­ni­ci e-za­ba onli­ne us­lu­ga da­na 18.09. pri­mi­li su oba­vi­jest u svom In­ter­net pre­gled­ni­ku o is­te­ku va­že­nja tre­nut­nog SSL cer­ti­fi­ka­ta”, p o j a š n j a v a j u u Za­bi. SSL cer­ti­fi­kat os­nov­ni je ele­ment za­šti­te pri­je­no­sa po­da­ta­ka u e-pos­lo­va­nju. Po­mo­ću nje­ga ši­fri­ra se ko­mu­ni­ka­ci­ja iz­me­đu ko­ris­ni­ka i ins­ti­tu­ci­je ko­ja nu­di ne­ku eus­lu­gu, a stan­dard­ni SSL cer­t­fi­ka­ti omo­gu­ću­ju da ih in­ter­net­ski pre­gled­ni­ci auto­mat­ski pre­poz­na­ju.

Ka­ko Za­ba ni­je svoj cer­t­fi­kat ob­no­vi­la na vri­je­me, ko­ris­ni­ci su do­bi­va­li oba­vi­jest da je stra­ni­ca ne­si­gur­na. Za­ba na­vo­di da sad ko­ris­ti Ve­ri­sign Se­cu­re Si­te Pro Exten­ded Va­li­da­ti­on SSL.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.