NI­NOS­LAV PA­VIĆ

SLO­BOD­NA DAL­MA­CI­JA

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Pred­sjed­nik Upra­ve iz­da­vač­ke ku­će Slo­bod­na Dal­ma­ci­ja Nino Pa­vić pod­nio je os­tav­ku na svo­ju duž­nost. Na če­lo SD-a ime­no­van je do­sa­daš­nji za­mje­nik pred­sjed­ni­ka upra­ve Mi­ros­lav Ivić. Sam Pa­vić je pred­lo­žen za mjes­to u NO tvrt­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.