Rad­ni­ci Na­uta La­mja­na u štraj­ku

Po­vod Bez pla­će već pet mje­se­ci

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Ka­li Rad­ni­ci re­mont­nog bro­do­gra­di­li­šta Na­uta La­mja­na za­po­če­li su štrajk jer već pet mje­se­ci ni­su pri­mi­li pla­će. Štrajk će tra­ja­ti sve do is­pu­nje­nja zah­tje­va, a sin­di­kat je spre­man ne­is­pla­će­ne pla­će utu­ži­ti sud­skim pu­tem. Rad­ni­ci pod sva­ku ci­je­nu že­le iz­bje­ći ste­čaj bro­do­gra­di­li­šta, ali stra­hu­ju da je upra­vo to na­mje­ra vlas­ni­ka, tvrt­ke Jupiter Adria, ka­ko bi zem­lji­šte u in­dus­trij­skoj zo­ni pre­na­mi­je­nio u tu­ris­tič­ko, te umjes­to bro­do­gra­di­li­šta iz­gra­dio apart­ma­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.