ATLANT­SKA PLO­VID­BA

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Pri­je­voz­nič­ko špe­di­ter­ska po­mor­ska tvrt­ka Atlant­ska plo­vid­ba u po­s­ljed­njem je de­set­lje­ću pro­ši­ri­la svo­je pos­lo­va­nje na zrač­ni pro­met te tu­ri­zam. Naj­ve­će ula­ga­nje Atlant­ske u tu­riz­mu je ono u ho­tel Im­pe­ri­al u Du­brov­ni­ku. Iz­rav­nim ula­ga­njem u taj spo­me­nik du­bro­vač­kog tu­riz­ma, uni­šten u Do­mo­vin­skom ra­tu, Atlant­ska je pos­ta­la ve­ćin­ski di­oni­čar. Ru­ko­vo­đe­nje ho­te­lom pre­da­no je Hil­ton In­ter­na­ti­ona­lu te ho­tel sa­da pos­lu­je kao dio tog svjet­ski poz­na­to­ga ho­tel­skog lan­ca. Po­red to­ga, ti­je­kom 2005. su kup­lje­na još dva ho­te­la, i to ho­tel La­pad te ho­tel Grand na oto­ku Lo­pu­du. Ti­je­kom po­s­ljed­nje go­di­ne Atlan­ska se upus­ti­la u još jed­nu inves­ti­ci­ju ko­ja di­ver­si­fi­ci­ra nji­ho­vu dje­lat­nost – os­no­va­na je zra­ko­plov­nu tvrt­ka za čar­ter-le­to­ve s tri zra­ko­plo­va. Atlant­ska je la­ni ima­la pri­hod od 626 mi­li­ju­na ku­na, što je za če­t­vr­ti­nu vi­še ne­go u 2009., no i da­lje ma­nje od po­s­lje­rat­ne re­kord­ne 2008. s pri­ho­dom od 1,36 mi­li­jar­di ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.