LU­KA PLO­ČE

... iz­dvo­je­no...

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Lu­ka Plo­če inves­ti­rat će do 2015. go­di­ne 300 mi­li­ju­na eura u svo­je ka­pa­ci­te­te. Naj­ve­ća ula­ga­nja pla­ni­ra­na su u ter­mi­nal za ra­su­te te­re­te. Ve­li­ka ula­ga­nja, oko 605 mi­li­ju­na ku­na, pla­ni­ra­ju se i u no­vi ter­mi­nal za te­ku­će te­re­te. Lu­ka u per­s­pek­ti­vi pla­ni­ra pro­ši­ri­ti svo­ju po­nu­du i na lo­gis­tič­ke us­lu­ge za svo­je stra­te­ške kli­jen­te po­put split­skog Ce­mexa i mos­tar­skog Alu­mi­ni­ja. Lu­ka Plo­če je la­ni os­tva­ri­la pri­hod od 152,8 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da i 15,3 mi­li­ju­na do­bi­ti. U Plo­ča­ma oče­ku­ju da bi na­kon inves­ti­ci­ja već od 2016. go­di­ne lu­ka pre­to­va­ri­va­la 7,8 mi­li­ju­na to­na te­re­ta uz go­diš­nji pri­hod od go­to­vo 300 mi­li­ju­na ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.