89 svjet­skih pre­mi­je­ra

Fran­k­furt­ski sa­jam Pro­izvo­đa­či pred­sta­vi­li no­ve elek­trič­ne auto­mo­bi­le, a me­đu nji­ma je bio i Con­cept One, hr­vat­ski autom

Poslovni Dnevnik - - Ufokusu - Pri­pre­mi­la AN­DRE­JA ŠAN­TEK

OOrg­ni­za­to­ri su ove go­di­ne po­ve­ća­li i broj iz­la­ga­ča pa ih je ta­ko su­dje­lo­va­lo 1012 iz 32 zem­lje vo­go­diš­nji Sa­lon auto­mo­bi­la u Fran­k­fur­tu ko­ji je otvo­ren do 25. ruj­na već je u pr­vom tjed­nu po­t­vr­dio reputaciju do­ga­đa­ja go­di­ne. Na­ime, ti­je­kom pr­vog tjed­na ovaj naj­ve­ći svjet­ski auto­mo­bil­ski sa­jam obiš­lo je vi­še od 350 ti­su­ća po­sje­ti­te­lja. U od­no­su na 2009. go­di­nu (sa­jam u Fran­k­fur­tu odr­ža­va se sva­ke dvi­je go­di­ne), broj po­sje­ti­te­lja je po­ras­tao za 10%, a broj iz­la­ga­ča se sa 781 po­peo na 1012. Zbog to­ga su or­ga­ni­za­to­ri vr­lo op­ti­mis­tič­no uš­li u dru­gi tje­dan oče­ku­ju­ći ru­še­nje broj­ke iz 2009. ka­da je Sa­jam po­ho­di­lo 850 ti­su­ća lju­di. Ve­li­ki in­te­res po­sje­ti­te­lja pri­je sve­ga je po­s­lje­di­ca 89 auto­mo­bil­skih svjet­skih pre­mi­je­ra, ali po­sje­ti­te­lje priv­la­če i dru­gi po­prat­ni sa­dr­ža­ji kao što su off ro­ad sta­ze, tes­t­ne vož­nje te kar­ting sta­ze.

Na saj­mu su­dje­lu­ju i dvi­je hr­vat­ske tvrt­ke, Dok-ing i Ri­mac auto­mo­bi­li s hr­vat­skim kon­cep­tom elek­trič­nih auto­mo­bi­la. Con­cept One iz Rim­če­ve ra­di­oni­ce ima ma­su od 1.650 ki­lo­gra­ma te 92 kWh ener­gi­je što je do­volj­no za do­met od 600 ki­lo­me­ta­ra. Sa sna­gom od 1.088 KS i 3.800 Nm okret­nog mo­men­ta ubr­za­nje do 100 km/h tra­je 2.8 se­kun­di, a do­se­že mak­si­mal­nu br­zi­na od 305 km/h. Pro­izvod­nja Con­cept One mo­de­la je li­mi­ti­ra­na na 88 pri­mje­ra­ka, a pr­vi pri­mjer­ci kup­ci­ma će sti­ći ti­je­kom 2013. go­di­ne.

BMW je pred­sta­vio no­vi i-

CON­CEPT ONE Hr­vat­ski kon­cept elek­trič­nog auto­mo­bi­la tvrt­ke Ri­mac

BMW ELEC­TRIC 3I se­rij­ska pro­izvod­nja oče­ku­je se 2013. go­di­ne

LAM­BOR­G­HI­NI GALLARDO Proizvodit će se u ogra­ni­če­noj se­ri­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.