Naj­ve­ća pro­daj­na izložba vo­zi­la Pe­uge­ot

Test vož­nje Po­sje­ti­te­lji će mo­ći raz­gle­da­ti vi­še od 50 osob­nih vo­zi­la, a ne­ke od njih i is­pro­ba­ti

Poslovni Dnevnik - - Automobili -

Svi lju­bi­te­lja Pe­uge­ot vo­zi­la mo­ći će slje­de­ćeg vi­ken­da, od 23. do 25. ruj­na, po­sje­ti­ti Pe­uge­ot Expo 2011., naj­ve­ću pro­daj­nu iz­lož­bu osob­nih auto­mo­bi­la ove fran­cu­ske mar­ke ko­ja se odr­ža­va na za­pad­nom par­ki­ra­li­štu tr­go­vač­kog cen­tra City Cen­ter One. Po­sje­ti­te­lji će mo­ći raz­gle­da­ti vi­še od 50 iz­lo­že­nih auto­mo­bi­la te tes­ti­ra­ti pred­stav­lje­na vo­zi­la. Pot­pu­no elek­trič­ni Ion, mo­der­ni sport­ski co­upé RCZ ili no­va pos­lov­na li­mu­zi­na 508 sa­mo su ne­ki od iz­lo­že­nih mo­de­la.

Svi po­sje­ti­te­lji, ko­jih se oče­ku­je vi­še od 70.000, mo­ći će su­dje­lo­va­ti u na­grad­noj igri u ko­joj mo­gu osvo­ji­ti Pe­uge­ot bi­cikl. A svi oni ko­ji se od­lu­če za ku­po­vi­nu no­vog auto­mo­bi­la ula­ze, kao i os­ta­li kup­ci Pe­uge­ot vo­zi­la od početka ove go­di­ne, u ok­vir pro­gra­ma lo­jal­nos­ti pod na­zi­vom ‘Na­gra­đu­je­mo Va­še Po­vje­re­nje’ te­me­ljem ko­jeg u na­grad­noj igri mo­gu osvo­ji­ti au­to­mo­bil 308 CC.

PD

Je­dan od ku­pa­ca ula­zi u bu­banj za Pe­uge­ot 308CC

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.