Kre­će edu­ka­ci­ja za dis­pe­če­re u hit­nim po

Li­te­ra­tu­ra Objav­ljen Hr­vat­ski in­deks pri­je­ma hit­nog po­zi­va za me­di­cin­sku pri­jav­no-do­jav­nu je­din

Poslovni Dnevnik - - Medicina&biznis -

UZa­gre­bu je proš­log če­t­vrt­ka pred­stav­ljen Hr­vat­ski in­deks pri­je­ma hit­nog po­zi­va za me­di­cin­sku pri­jav­no-do­jav­nu je­di­ni­cu te knji­ga Me­di­cin­ska pri­jav­no-do­jav­na je­di­ni­ca. Ri­ječ je o no­voj zdrav­s­tve­noj li­te­ra­tu­ri na­mi­je­nje­noj edu­ka­ci­ji me­di­cin­skih dje­lat­ni­ka za­pos­le­nih u me­di­cin­skoj dis­pe­čer­skoj služ­bi ko­ja za­po­či­nje u lis­to­pa­du. Hr­vat­ski In­deks dio je pro­jek­ta una­p­rje­đe­nja hit­ne me­di­cin­ske služ­be (HMS) i inves­ti­cij­skog pla­ni­ra­nja u zdrav­s­tvu ko­ji se pro­vo­di uz pot­po­ru zaj­ma Me­đu­na­rod­ne ban­ke za ob­no­vu i ra­zvoj. In­deks pred­stav­lja smjer­ni­ce za rad me­di­cin­skim dis­pe­če­ri­ma u me­di­cin­skim pri­jav­no-do­jav­nim je­di­ni­ca­ma (MPDJ) ko­je im omo­gu­ću­ju is­prav­no i do­s­ljed­no do­dje­lji­va­nje pri­ori­te­ta sva­kom do­laz­nom hit­nom me­di­cin­skom po­zi­vu. Nas­tao je pre­ma mo­de­lu Nor­ve­škog in­dek­sa hit­nog zbri­nja­va­nja, a te­me­ljem ugo­vo­ra što ga je s The La- er­dal Fo­un­da­ti­on for Acu­te Me­di­ci­ne Hr­vat­ski pot­pi­sao Hr­vat­ski za­vod za hit­nu me­di­ci­nu (HZHM). Im­ple­men­ta­ci­jom Hr­vat­skog in­dek­sa že­li se pos­ti­di ujed­na­če­na me­to­do­lo­gi­ja pri­je­ma hit­nog me­di­cin­skog po­zi­va u svim hr­vat­skim žu­pa­ni­ja­ma, omo­gu­ći­ti po­zi­va­te­lji­ma iz­ra­van kon­takt s MPDJ te spri­je­či­ti kaš­nje­nja, uz is­to­vre­me­no osi­gu­ra­nje op­ti­mal­nog ko­ri­šte­nja re­sur­sa i do­ku­men­ti­ra­nje ne­sre­ća i do­ga­đa­ja ko­ji ugro­ža­va­ju zdrav­lje i ži­vot u ci­lju kon­ti­nu­ira­nog osi­gu­ra­nja sus­ta­va kva­li­te­te.

Do kra­ja go­di­ne pro­vest će se 5 te­ča­je­va za me­di­cin­ske dis­pe­če­re u MPDJ. Struč­na li­te­ra­tu­ra te­ča­ja je knji­ga Me­di­cin­ska pri­jav­no-do­jav­na je­di­ni­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.