PR­VI HEPATITIS C

ORAL­NI LI­JEK

Poslovni Dnevnik - - Medicina&biznis -

Eu­rop­ska ko­mi­si­ja odo­bri­la je li­jek bo­ce­pre­vir za li­je­če­nje kro­nič­ne in­fek­ci­je vi­ru­som he­pa­ti­ti­sa C ge­no­ti­pa 1, u kom­bi­na­ci­ji s pe­gin­ter­fe­ro­nom al­fa i ri­ba­vi­ri­nom, u odras­lih bo­les­ni­ka s kom­pen­zi­ra­nom bo­leš­ću je­tre ko­ji pret­hod­no ni­su bi­li li­je­če­ni ili pret­hod­na te­ra­pi­ja ni­je bi­la us­pješ­na. Bo­ce­pre­vir je pr­vi u no­voj kla­si li­je­ko­va ko­ji se zo­vu in­hi­bi­to­ri pro­te­aze HCV-a. Bo­ce­pre­vir iz­rav­no dje­lu­je pro­tiv vi­ru­sa ta­ko što ome­ta spo­sob­nost vi­ru­sa he­pa­ti­ti­sa C da se um­no­ža­va, in­hi­bi­ra­ju­ći ključ­ni vi­rus­ni en­zim. Pos­to­je­ća stan­dard­na te­ra­pi­ja za li­je­če­nje kro­nič­nog he­pa­ti­ti­sa C dje­lu­je ta­ko da ja­ča pri­rod­ni imu­no­lo­ški od­go­vor or­ga­niz­ma na vi­rus. Pri­mje­nom stan­dard­ne te­ra­pi­je ve­ći­na bo­les­ni­ka s kro­nič­nim he­pa­ti­ti­som C ge­no­ti­pa 1 ne mo­že pos­ti­ći traj­ni vi­ro­lo­ški od­go­vor.Od­lu­kom EK iz­da­no je je­dins­tve­no odo­bre­nje za stav­lja­nje li­je­ka u pro­met ko­je vri­je­di u 27 ze­ma­lja čla­ni­ca Europ­ske uni­je. Odo­bre­nje se te­me­lji na re­zul­ta­ti­ma is­pi­ti­va­nja dje­lo­tvor­nos­ti i si­gur­nos­ti u dva ve­li­ka kli­nič­ka is­pi­ti­va­nja na 1500 bo­les­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.