AFRIČ­KA DJE­CA NI­KA­DA

NE­ĆE VI­DJE­TI LI­JEČ­NI­KA

Poslovni Dnevnik - - Medicina&biznis -

Sto­ti­ne mi­li­ju­na afrič­ke dje­ce ni­ka­da u svo­me ži­vo­tu ne­će vi­dje­ti li­ječ­ni­ka, što vi­šes­tru­ko po­ve­ća­va nji­ho­ve iz­gle­de da umru od bo­les­ti ko­je se mo­gu li­je­či­ti, is­ti­če se u iz­vješ­ću or­ga­ni­za­ci­je za za­šti­tu pra­va dje­ce Sa­ve the Chil­dren. Oko 350 mi­li­ju­na dje­ce ši­rom svi­je­ta ni­kad ne­će pre­gle­da­ti zdrav­s­tve­ni radnik, a ve­ći­na ih je, oko dvi­je tre­ći­ne, iz po­dru­čja sub­sa­har­ske Afri­ke u ko­joj akut­no ne­dos­ta­je zdrav­s­tve­nih dje­lat­ni­ka. U Afri­ci se ško­lu­je pre­ma­lo zdrav­s­tve­nih dje­lat­ni­ka, a zbog ni­skih pla­ća i lo­še zdrav­s­tve­ne mre­že ve­ći­na će li­ječ­ni­ka naj­vje­ro­jat­ni­je za­vr­ši­ti u ur­ba­nim sre­di­šti­ma ili će ra­di­ti u dru­gim di­je­lo­vi­ma svi­je­ta. Iz­vješ­će je objav­lje­no uoči za­sje­da­nja Op­će skup­šti­ne UN-a na ko­joj će se lo­bi­ra­ti za po­ve­ća­nje bro­ja zdrav­s­tve­nih rad­ni­ka u naj­u­gro­že­ni­jim di­je­lo­vi­ma svi­je­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.