Po­vre­da je Us­ta­va ako sud ne obraz­lo­ži pri­go­vor

Iz sud­ske prak­se

Poslovni Dnevnik - - Pravo -

Pre­ma sta­vu Us­tav­nog su­da u od­lu­ci br. U-III-1189/2007 za us­tav­no­sud­ski pos­tu­pak re­le­vant­na je či­nje­ni­ca da je pod­no­si­telj pri­go­vor prek­lu­zi­je is­ti­cao u od­go­vo­ru na tuž­bu, te ga po­nav­ljao u žal­bi i re­vi­zi­ji. Pr­vos­tu­panj­ski sud o tom pri­go­vo­ru ni­je se oči­to­vao, dok se dru­gos­tu­panj­ski i Vr­hov­ni sud o tom pri­go­vo­ru ni­su oči­to­va­li va­lja­nim prav­nim raz­lo­zi­ma. Oba su­da na­ime sa­mo po­nav­lja­ju ut­vr­đe­nu či­nje­ni­cu da se ne ra­di o bri­sov­noj tuž­bi pod­ni­je­toj na te­me­lju član­ka 129. Za­ko­na o zem­ljiš­nim knji­ga­ma, već da je ri­ječ o vi­šes­tru­kom ugo­va­ra­nju otu­đe­nja ko­je je ure­đe­no član­kom 125. Za­ko­na o vlas­niš­tvu. Pri­tom su za­ne­ma­ri­li či­nje­ni­cu, na ko­ju je pod­no­si­telj ti­je­kom pos­tup­ka upo­zo­ra­vao, da je odred­bom stav­ka 2. tog član­ka pro­pi­san rok u ko­jem se tuž­ba za bri­sa­nje upi­sa mo­že pod­ni­je­ti. Ocje­na su­do­va o to­me je li tuž­ba tu­ži­te­lji­ce pod­ni­je­ta u tom ro­ku ili iz­van nje­ga, od ne­po­sred­nog je zna­ča­ja za od­lu­či­va­nje o pra­vi­ma i obve­za­ma pod­no­si­te­lja u kon­kret­nom spo­ru. S ob­zi­rom na na­ve­de­no, Us­tav­ni sud ut­vr­đu­je da je pos­tu­pak, ko­ji je pret­ho­dio us­tav­no­sud­skom, bio vo­đen na na­čin ko­ji ne udo­vo­lja­va zah­tje­vi­ma us­tav­nog jam­s­tva na pra­vič­no su­đe­nje.

M. Lju­ben­ko,

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.