Mo­že li se ime tvrt­ke re­zer­vi­ra­ti pri­je os­ni­va­nja

Pi­ta­nja i od­go­vo­ri

Poslovni Dnevnik - - Pravo -

Re­zer­va­ci­ja ime­na ili na­zi­va pod ko­jim su­bjekt upi­sa na­mje­ra­va pos­lo­va­ti i su­dje­lo­va­ti u prav­nom pro­me­tu na­kon upi­sa os­ni­va­nja, pro­mje­ne sje­di­šta su­bjek­ta (pre­se­lje­nja na po­dru­čje dru­gog nad­lež­nog re­gis­tar­skog su­da), od­nos­no pro­mje­ne ime­na ili na­zi­va su­bjek­ta upi­sa, obav­lja se na te­me­lju pri­ja­ve za re­zer­va­ci­ju.

Pri­ja­vu za re­zer­va­ci­ju ime­na ili na­zi­va su­bjek­ta upi­sa pot­pi­su­ju i nad­lež­nom re­gis­tar­skom su­du pod­no­se oso­be ko­je su po za­ko­nu ov­la­šte­ne pod­ni­je­ti pri­ja­vu za upis u sud­ski re­gis­tar. Pri­ja­va za re­zer­va­ci­ju pod­no­si se na obras­cu ko­ji se ne mo­ra jav­no ovje­ri­ti. Oblik, sa­dr­žaj i na­čin po­pu­nja­va­nja pri­ja­ve pro­pi­su­je mi­nis­tar nad­le­žan za pos­lo­ve pra­vo­su­đa u Pra­vil­ni­ku o na­či­nu upi­sa u sud­ski re­gis­tar.

Pri­ja­va sa­dr­ži zah­tjev za re­zer­va­ci­ju ime­na ili na­zi­va su­bjek­ta upi­sa te po­dat­ke o pred­la­ga­te­lju. Ako pri­ja­va sa­dr­ži zah­tjev za re­zer­va­ci­ju ime­na ili na­zi­va upi­sa­nih su­bje­ka­ta, u pri­ja­vi se na­vo­de i po­da­ci o MBS-u i OIB-u su­bjek­ta upi­sa. Uz pri­ja­vu se dos­tav­lja do­kaz o upla­ti sud­ske pris­toj­be pro­pi­sa­ne za iz­da­va­nje po­t­vr­da i pi­sa­nih oba­vi­jes­ti o po­da­ci­ma iz sud­skog re­gis­tra. Ako re­gi- star­ski sud na­kon pro­vje­re ime­na ili na­zi­va ut­vr­di da ime ili na­ziv iz pri­ja­ve ni­su re­zer­vi­ra­ni, od­nos­no ni­su upi­sa­ni ili ured­no pri­jav­lje­ni za re­gis­tra­ci­ju, te ako se ime ili na­ziv za ko­ji se tra­ži re­zer­va­ci­ja jas­no raz­li­ku­ju od ime­na ili na­zi­va dru­gih su­bjek­ta upi­sa na po­dru­čju is­tog re­gis­tar­skog su­da, re­gis­tar­ski su­dac će na­lo­ži­ti da se re­zer­va­ci­ja ime­na ili na­zi­va pro­ve­de u ko­rist pod­no­si­te­lja pri­ja­ve u Tt upis­ni­ku na rok od 30 da­na uz naz­na­ku “re­zer­vi­ra­no”. Ako pos­tu­pak upi­sa u re­gis­tar ni­je po­kre­nut u ro­ku od 30 da­na, re­zer­vi­ra­no ime ili na­ziv su­bjek­ta upi­sa bri­še se iz upis­ni­ka.

Ako ni­su is­pu­nje­ni uvje­ti za re­zer­va­ci­ju ime­na ili na­zi­va, re­gis­tar­ski sud će o to­me oba­vi­jes­ti­ti pod­no­si­te­lja pri­ja­ve, naj­kas­ni­je u ro­ku tri da­na od da­na pod­no­še­nja pri­ja­ve.

Ines Bro­zo­vić,

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.