Što su obve­ze, ka­ko ih mje­ri­ti i knji­ži­ti u pos­lov­nim knji­ga­ma

Knji­go­vod­stvo Tri­na­es­ti stan­dard ra­ču­no­vod­stve­nog iz­vje­šta­va­nja de­talj­no opi­su­je sve vr­ste obve­za i za­ko­ni

Poslovni Dnevnik - - Računovodstvo -

Obve­za pro­iz­la­zi iz tran­sak­ci­ja ili dru­gih proš­lih pos­lov­nih do­ga­đa­nja i za nje­no pod­mi­re­nje oče­ku­je se od­ljev re­sur­sa

Tri­na­es­ti po re­du Hr­vat­ski stan­dard fi­nan­cij­skog iz­vje­šta­va­nja su “Obve­ze” i nje­gov cilj je pro­pi­sa­ti ra­ču­no­vod­stve­ni pos­tu­pak za mje­re­nje, priz­na­va­nje pre­zen­ti­ra­nja i objav­lji­va­nja obve­za. Obve­za pro­iz­la­zi iz proš­lih tran­sak­ci­ja ili dru­gih proš­lih pos­lov­nih do­ga­đa­nja i za nje­no pod­mi­re­nje se oče­ku­je od­ljev re­sur­sa. Obve­za je duž­nost ili od­go­vor­nost da se pos­tu­pi ili ne­što iz­vr­ši na odre­đe­ni na­čin. Obve­ze se kla­si­fi­ci­ra­ju kao krat­ko­roč­ne i du­go­roč­ne.

Krat­ko­roč­na obve­za je sa­daš­nja obve­za ko­ja is­pu­nja­va bi­lo ko­ji od slje­de­ća če­ti­ri kri­te­ri­ja: oče­ku­je se da će se pod­mi­ri­ti u re­dov­nom ti­je­ku pos­lov­nog cik­lu­sa; dos­pi­je­va za pod­mi­re­nje u ro­ku unu­tar dva­na­est mje­se­ci pos­li­je da­tu­ma bi­lan­ce; pri­mar­no se dr­ži ra­di tr­go­va­nja; poduzetnik ne­ma bez­u­vjet­no pra­vo od­ga­đa­ti pod­mi­re­nje obve­ze za naj­ma­nje dva­na­est mje­se­ci pos­li­je da­tu­ma bi­lan­ce.

Što obve­ze obu­hva­ća­ju

Ovaj Stan­dard sa­dr­ži na­če­la, pra­vi­la, pos­tup­ke i me­to­de mje­re­nja i evi­den­ti­ra­nja, priz­na­va­nja i objav­lji­va­nja obve­za i u nje­mu su obu­hva­će­ne su obve­ze ko­je nas­ta­ju iz tran­sak­ci­ja i pos­lov­nih do­ga­đa­nja, a kla­si­fi­ci­ra­ju se kao krat­ko­roč­ne i du­go­roč­ne.

Obve­ze obu­hva­ća­ju: obve­ze pre­ma do­bav­lja­či­ma; obve­ze pre­ma za­pos­le­ni­ma; obve­ze za pre­duj­mo­ve; te­ku­će po­rez­ne obve­ze; obve­ze u sve­zi fi­nan­cij­skog naj­ma; obve­ze u sve­zi za­jed­nič­ki kon­tro­li­ra­ne dje­lat­nos­ti; obve­ze u sve­zi za­jed­nič­ke kon­tro­li­ra­ne imo­vi­ne; fi­nan­cij­ske obve­ze (obve­ze za kre­di­te, zaj­mo­ve i duž­nič­ke vri­jed-

sto­pe

Či­me se mje­re obve­ze

Te­ku­će po­rez­ne obve­ze za te­ku­ća i ra­ni­ja raz­dob­lja mje­re se iz­no­som za ko­ji se oče­ku­je da će se pla­ti­ti ili po­vra­ti­ti od po­rez­ne vlas­ti (pri­mje­nju­ju­ći po­rez­ne sto­pe i po­rez­ne za­ko­ne ko­ji su na sna­zi na da­tum bi­lan­ce). Iz­nos priz­nat kao re­zer­vi­ra­nje tre­ba bi­ti naj­bo­lja pro­cje­na iz­da­ta­ka po­treb­nih za pod­mi­ri­va­nje sa­daš­nje obve­ze na da­tum bi­lan­ce. Kod po­čet­nog priz­na­nja fi­nan­cij­ske obve­ze mje­re se po fer vri­jed­nos­ti, ako poduzetnik nak­nad­no ne mje­ri fi­nan­cij­ske obve­za po fer vri­jed­nos­ti či­ja se pro­mje­na ne priz­na­je u ra­ču­nu do­bi­ti i gu­bit­ka. nos­ne pa­pi­re); re­zer­vi­ra­nja; ne­pre­dvi­đe­na obve­za; te os­ta­le obve­ze.

Fi­nan­cij­ska obve­za je sva­ka obve­za ko­ja je ugo­vor­na obve­za da se is­po­ru­či no­vac ili dru­ga fi­nan­cij­ska imo­vi­na dru­gom po­du­zet­ni­ku, raz­mje­ni fi­nan­cij­ska imo­vi­na ili fi­nan­cij­ska obve­ze; ili ugovor ko­ji će se pod­mi­ri­va­ti ili se mo­že pod­mi­ri­ti vlas­ti­tim vlas­nič­kim ins­tru­men­ti­ma po­du­zet­ni­ka.

Neo­dre­đe­ni iz­nos

Re­zer­vi­ra­nje je obve­za neo­dre­đe­nog vre­me­na i/ili iz­no­sa. Za­kon­ska obve­za je obve­za ko­ja pro­iz­la­zi iz ugo­vo­ra, za­ko­na ili dru­gog dje­lo­va­nja za­ko­na. Iz­ve­de­na obve­za je obve­za ko­ja pro­iz­la­zi iz dje­lo­va­nja po­du­zet­ni­ka gdje: pu­tem prak­se, pu­bli­ci­ra­nih po­li­ti­ka ili do­volj­no odre­đe­nih iz­ja­va, poduzetnik po­ka­zu­je dru­gim stran­ka­ma da će pri­hva­ti­ti od­go­vor­nos­ti i kao re­zul­tat to­ga, poduzetnik je stvo­rio oprav­da­na oče­ki­va­nja dru­gih stra­na­ka da će od­go­vor­nost bi­ti re­ali­zi­ra­na. Ne­pre­dvi­đe­na obve­za je mo­gu­ća obve­za pro­izaš­la iz proš­lih do­ga­đa­nja či­je će os­tva­re­nje bi­ti po­t­vr­đe­no nas­tan­kom ili ne nas­tan­kom bu­du­ćih pos­lov­nih do­ga­đa­nja ko­ji ni­su pod kon­tro­lom po­du­zet­ni­ka, sa­daš­nja obve­za ko­ja pro­iz­la­zi iz proš­lih do­ga­đa­nja ko­ja ni­je priz­na­ta s obve­zom da ni­je vje­ro- jat­no da će pod­mi­ri­va­nje ove obve­ze zah­ti­je­va­ti od­ljev re­sur­sa

Priz­na­nje obve­za se odvi­ja ka­da je vje­ro­jat­no da će zbog pod­mi­re­nja sa­daš­nje obve­ze do­ći do od­lje­va re­sur­sa iz po­du­zet­ni­ka i ka­da se iz­nos ko­jim će se ona pod­mi­ri­ti mo­že po­uz­da­no iz­mje­ri­ti. Te­ku­ći po­rez za te­ku­će i pret­hod­no raz­dob­lje priz­na­je se kao obve­za u vi­si­ni u ko­joj ni­je pla­ćen. Na po­čet­ku raz­dob­lja naj­ma fi­nan­cij­ski naj­am priz­na­je se kod naj­mo­prim­ca kao imo­vi­na i obve­ze po fer vri­jed­nos­ti iz­najm­lje­ne ne­kret­ni­ne od­nos­no, ako je ni­že po sa­daš­njoj vri­jed­nos­ti mi­ni­mal­nih pla­ća­nja naj­ma. Poduzetnik će priz­na­ti fi­nan­cij­ske obve­ze ka­da pos­ta­ne jed­na od ugo­vo­re­nih stra­na na ko­ji se pri­mje­nju­ju ugo­vo­re­ni uvje­ti.

Re­zer­vi­ra­nje sred­sta­va

Iz­da­va­telj fi­nan­cij­skih ins­tru­me­na­ta kod po­čet­nog priz­na­nja kla­si­fi­ci­ra ins­tru­ment kao fi­nan­cij­sku obve­zu, fi­nan­cij­sku imo­vi­nu ili vlas­nič­ki ins­tru­ment. Re­zer­vi­ra­nje se priz­na­je ka­da pos­to­ji obve­za kao re­zul­tat proš­log do­ga­đa­nja ili ka­da je vje­ro­jat­no da će pod­mi­ri­va­nje obve­ze zah­ti­je­va­ti od­ljev re­sur­sa. Ne­pre­dvi­đe­na obve­za ne priz­na­je se ne­go se sa­mo objav­lju­je u bi­lje­ška­ma. Ako poduzetnik ima štet­ni ugovor, sa­daš­nja obve­za pre­ma tom ugo­vo­ru tre­ba se priz­na­ti i kao re­zer­vi­ra­nje u vi­si­ni gu­bit­ka.

PD

Svi de­ta­lji o

obve­za­ma opi­sa­ni su u stan­dar­du

HSFI 13

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.