Er­ste kre­di­ti­ra one ko­je nit­ko ne­će

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Ne­za­pos­le­ni po­du­zet­ni­ci ko­ji ima­ju do­bru ide­ju za pos­lov­ni pro­jekt, ali ne mo­gu do­ći do nov­ca jer ih ban­ke zbog ne­is­pu­nja­va­nja uvje­ta ne že­le fi­nan­ci­ra­ti do­bi­li su pri­li­ku do­ći do po­čet­ne fi­nan­cij­ske injek­ci­je od mak­si­mal­no 10.000 eura.

Er­ste ban­ka ju­čer je obja­vi­la ka­ko po­kre­će pro­jekt mi­kro­fi­nan­ci­ra­nja ne­za­pos­le­nih po­du­zet­ni­ka s po­dru­čja Osi­je­ka i oko­li­ce i to ka­ko bi se po­tak­nu­lo sa­mo­za­poš­lja­va­nje na tom po­dru­čju. Uku­pan vo­lu­men kre­di­ta za tu na­mje­nu iz­no­si 150.000 eura. Ta­ko iz ban­ke po­ru­ču­ju da će u ko­nač­ni­ci bi­ti obu­hva­će­no od 15 do 20 pro­je­ka­ta oda­bra­nih na­kon pro­ved­be po­ziv­nog na­tje­ča­ja te eva­lu­aci­je pris­ti­glih po­du­zet­nič­kih ide­ja. “Kre­di­ti će se odo­bra­va­ti do naj­vi­šeg iz­no­sa od 10.000 eura, a rok po­vra­ta bit će do naj­vi­še 60 mje­se­ci, uz mo­guć­nost ugo­va­ra­nja po­če­ka ot­pla­te do 12 mje­se­ci. Ka­mat­na sto­pa će iz­no­si­ti 4,25 pos­to za kre­di­te uz va­lut­nu kla­uzu­lu u euri­ma, dok će za kre­di­te u kunama iz­no­si­ti 6 pos­to. Nak­na­da za re­ali­za­ci­ju kre­di­ta iz­no­sit će 0,20 pos­to”, pri­op­ći­li su iz Er­stea. Do­da­ju ka­ko će ins­tru­men­ti osi­gu­ra­nja kre­di­ta mo­ći bi­ti mje­ni­ce, za­duž­ni­ce, jam­s­tvo ili po­li­ce osi­gu­ra­nja ži­vo­ta. Ina­če, Er­ste ban­ka pro­jekt će pro­vo­di­ti u su­rad­nji s Cen­trom za po­du­zet­niš­tvo Osi­jek i Hr­vat­skim za­vo­dom za za­poš­lja­va­nje.

PXL

Ka­mat­na sto­pa će iz­no­si­ti 4,25% za kre­di­te uz va­lut­nu kla­uzu­lu te 6% za kre­di­te u kunama

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.