Ber­lus­co­ni za sni­ža­va­nje ta­li­jan­sko­ga kre­dit­nog rej­tin­ga okri­vio me­di­je

Rim na kli­ma­vim no­ga­ma Stan­dard & Po­or’s na­kon če­ti­ri mje­se­ca ‘sni­ma­nja’ obja­vio da su iz­gle­di ras­ta po­gor­ša­ni grč­ki re­fe­ren­dum bra­zil nu­di po­moć

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije - MA­RI­NA BILUŠ

SSku­po za­du­ži­va­nje

Na­vod­no će ta­li­jan­ska vla­da usko­ro sre­za­ti prog­no­ze gos­po­dar­skog ras­ta sa 1,1 na tek 0,7 pos­to u ovoj go­di­ni ni­ža­va­nje kre­dit­nog rej­tin­ga Ita­li­je ne odra­ža­va stvar­nost. Či­ni se da je ova ocje­na vi­še dik­ti­ra­na me­dij­skim na­pi­si­ma, a ne re­al­noš­ću. Oči­to su na nju utje­ca­le po­li­tič­ke okol­nos­ti. Tim je ri­je­či­ma ta­li­jan­ski pre­mi­jer Sil­vio Ber­lus­co­ni re­agi­rao na vi­jest da je agen­ci­ja Stan­dard & Po­or’s (S&P) sni­zi­la kre­dit­ni rej­ting Ita­li­je. Re­za­nje rej­tin­ga ta je zem­lja “oku­si­la” pr­vi put u po­s­ljed­njih pet go­di­na, a pre­ma objaš­nje­nju agen­ci­je ni­ža ocje­na re­zul­tat je os­lab­lje­no­ga eko­nom­skog ras­ta, po­ve­ća­ne ci­je­ne za­du­ži­va­nja i “ra­nji­ve” vla­de. U S&P-u objaš­nja­va­ju da svi ti pro­ble­mi uve­li­ke ote­ža­va­ju na­po­re da se sma­nji jav­ni dug dru­ge naj­za­du­že­ni­je zem­lje euro­zo­ne, ko­ji se po­peo na čak 1,9 bi­li­ju­na eura. Od sma­nje­nja kre­dit­nog rej­tin­ga, ko­ji

'Bez gla­so­va­nja o euru'

Na­kon obja­ve da se u Grč­koj raz­miš­lja o ras­pi­si­va­nju re­fe­ren­du­ma na te­mu “os­ta­nak u euro­zo­ni” sti­gao je de­man­tij. Vla­din glas­no­go­vor­nik re­kao je ka­ko je sa­mo u par­la­ment pos­lan na­crt za­ko­na ko­ji omo­gu­ća­va odr­ža­va­nje re­fe­ren­du­ma, ali da na­crt ne spe­ci­fi­ci­ra te­mu is­tog.

je S&P sveo s “A” na “A+”, Ita­li­ju ni­je spa­si­la ni ma­sov­na kup­nja nje­zi­nih obvez­ni­ca na ko­ju se po­čet­kom ko­lo­vo­za od­lu­či­la Eu­rop­ska sre­diš­nja ban­ka, i to ka­ko bi spri­je­či­la “raz­li­je­va­nje” duž­nič­ke kri­ze po euro­zo­ni. Ni­su oči­to po­mo­gle ni mje­re šted­nje na ko­je se, bra­ne­ći rej­ting svo­je zem­lje, po­zvao Ber­lus­co­ni. Nje­gov pro­tu-

'Injek­ci­ja' euro­zo­ni

Iz Bra­zi­la je sti­gla vi­jest ka­ko ta zem­lja pla­ni­ra pre­ko MMF-a euro­zo­ni na ras­po­la­ga­nje sta­vi­ti oko mi­li­jar­du do­la­ra svje­žeg nov­ca ka­ko bi po­mo­gao u bor­bi s duž­nič­kom kri­zom.

Ukup­no 10 ml­rd. do­la­ra

Bra­zil bi raz­nim ka­na­li­ma, uz MMF i ku­po­vi­nu obvez­ni­ca u euro­zo­nu ukup­no mo­gao “upum­pa­ti” 10 ml­rd. USD.

Če­ka­ju se Ru­si­ja i Ki­na

Ana­li­ti­ča­ri ka­žu da je taj iz­nos mi­no­ran, ali ako se po­mo­ći pri­dru­že Ru­si­ja i Ki­na, ta­ko­đer čla­ni­ce sku­pi­ne BRICS, efekt bi bio zna­tan. kriz­ni pa­ket usvo­jio je i par­la­ment, a ri­ječ je o mje­ra­ma ko­ji­ma bi Ta­li­ja­ni do 2014. tre­ba­li ušte­dje­ti oko 54 mi­li­jar­de eura. Mje­re su u sa­mo mje­sec da­na ne­ko­li­ko pu­ta pre­kra­ja­ne, po­oš­tra­va­ne, pa ubla­ža­va­ne, a na kra­ju je, me­đu os­ta­lim, bi­lo od­lu­če­no da se PDV po­ve­ća sa 20 na 21 pos­to te da se uve­de po­rez od 3% na pri­ho­de ve­će od 300.000 eura. Vla­da tvr­di da bi te mje­re tre­ba­le sma­nji­ti pro- ra­čun­sku po­troš­nju za 1,8 mi­li­jar­di eura u 2011. te 5,5 mi­li­jar­di u idu­ćoj go­di­ni. Plan im je sma­nji­ti pro­ra­čun­ski de­fi­cit na 3,9% BDP-a ove go­di­ne te na 2,7% u 2012. Cilj je urav­no­te­ži­ti pro­ra­čun do 2014. te sa­daš­nji dug od 120 pos­to bru­to do­ma­ćeg pro­izvo­da sma­nji­ti na 112% BDP-a.

Ban­ke na ko­lje­ni­ma

S&P još je u svib­nju obja­vio ka­ko će ta­li­jan­ski kre­dit­ni rej­ting sta­vi­ti na pre­is­pi­ti­va­nje. Ipak, nji­ho­va od­lu­ka mno­ge je iz­ne­na­di­la jer se vje­ro­va­lo ka­ko će rej­ting toj zem­lji pr­vi “sre­za­ti” Mo­ody’s. No ka­ko pi­še Re­uters, ta se agen­ci­ja od­lu­či­la pro­du­lji­ti rok za sni­ma­nje sta­nja u Ita­li­ji za mje­sec da­na.

Si­tu­aci­ja s pro­ble­ma­tič­nim ta­li­jan­skim du­gom ka­tas­tro­fal­no se odra­zi­la i na ta­moš­nje ban­ke. Uni­Cre­dit je ta­ko u ovoj go­di­ni iz­gu­bio po­la svo­je vri­jed­nos­ti, dok je In­te­sa San­pa­olo “po­to­nu­la” 44 pos­to. Osim to­ga, po­zi­va­ju­ći se na svo­je, do­du­še ne­ime­no­va­ne iz­vo­re u Ri­mu, Re­uters naj­av­lju­je ka­ko će ta­li­jan­ska vla­da sre­za­ti prog­no­ze gos­po­dar­skog ras­ta sa 1,1 na tek 0,7 pos­to u ovoj go­di­ni te da u idu­ćoj go­di­ni ne pre­dvi­đa rast ve­ći od 1 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.