‘Po­pi­sa­na je za­te­če­na imo­vi­na’ (III)

////

Poslovni Dnevnik - - Komentari -

Od­vjet­nik Vla­do Sev­šek re­agi­rao je na čla­nak “Da­vor Pa­taf­ta ure­đe­no zem­lji­šte VIS-a do­bio za 2 eura po kva­dra­tu”, objav­ljen u Pos­lov­nom dnev­ni­ku 14. ruj­na. Me­đu os­ta­lim ka­že:

“Pos­lov­ni sus­tav Da­vo­ra Pa­taf­te zas­tu­pam tek od 1. lis­to­pa­da 2009. za­jed­no s dru­gim od­vjet­nič­kim tvrt­ka­ma dok u me­đu­vre­me­nu ni­smo ima­li spo­me­na vri­jed­nih pos­lov­nih ili pri­vat­nih kon­ta­ka­ta. Ne, ‘ov­la­šte­ni zas­tup­ni­če ma­lih di­oni­ča­ra’ Lon­čar, pro­ble­mi ma­lih di­oni­ča­ra ni­su nas­ta­li 1999., ne­go ka­da ste ime­no­va­ni di­rek­to­rom VIS Tka­ni­na. Ta­da je kre­nu­la ago­ni­ja te tvrt­ke ko­ja je za­vr­še­na ste­ča­jem i moj je­di­ni propust u funk­ci­ji ste­čaj­nog upra­vi­te­lja bio je što ta­da pro­tiv vas ni­sam pod­nio kaz­ne­nu pri­ja­vu. Da li je imo­vi­na pro­da­na jef­ti­no ili sku­po, ni­je pi­ta­nje na­ga­đa­nja ne­go struč­ne pro­cje­ne sud­skog vje­šta­ka te­me­ljem ko­je je sud for­mi­rao po­čet­nu ci­je­nu imo­vi­ne ko­ja se pro­da­la. Ne znam tko je obe­ćao da će 400 lju­di os­ta­ti na pos­lu, ja ni­sam... Ni­sam pot­pi­sao be­smis­li­cu da je za pro­izvod­nju do­volj­no 30 lju­di, ne­go da je ku­pac du­žan za­dr­ža­ti rad­ni­ke ko­ji su za vri­je­me ste­ča­ja bi­li za­pos­le­ni kod ste­čaj­nog duž­ni­ka, njih 33, te nas­ta­vi­ti s pro­izvod­njom i da­lje za­poš­lja­va­ti. U tre­nut­ku otva­ra­nja ste­ča­ja for­mi­ra se ste­čaj­na ma­sa od za­te­če­ne, a ne ne­ke ima­gi­nar­ne imo­vi­ne pa je upra­vo tak­va imo­vi­na po­pi­sa­na, pro­ci­je­nje­na i pro­da­na, a ne ona ko­ja je mo­žda ne­kad i pos­to­ja­la, ali je od pre­tvor­be i pri­va­ti­za­ci­je do otva­ra­nja ste­ča­ja nes­ta­la... Ni­sam upoz­nat s nak­nad­nim pro­cje­na­ma iz pred­met­nog ste­čaj­nog pos­tup­ka ni­ti znam što se pro­cje­nji­va­lo...”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.