Goya ‘re­cik­li­rao’ por­tret Jo­sep­ha I. Bo­na­par­te

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Ana­li­zi­ra­ju­ći Goyin Por­tret don Ra­mo­na Sa­tu­ea, ko­ji se na­la­zi u am­s­ter­dam­skom Rij­k­smu­se­umu, struč­nja­ci su ot­kri­li dru­gu sli­ku slav­no­ga špa­njol­skog sli­ka­ra, pre­no­si El pa­is. Ot­kri­će je omo­gu­ći­la no­va teh­ni­ka ke­mij­ske ana­li­ze uz po­moć flu­ores­cent­nih ren­gen­skih zra­ka. Znans­tve­ni­ci su, ana­li­zi­ra­ju­ći slo­je­ve sli­ke, ot­kri­li da je is­pod nje skri­ven por­tret ne­kog čas­ni­ka na­po­le­on­ske voj­ske. Nje­go­vo li­ce ni­je naj­bo­lje de­fi­ni­ra­no, ali ko­nja­nič­ka odo­ra i oz­na­ke či­na po­ka­zu­ju da je ri­ječ o ge­ne­ra­lu. Mo­gu­će je da je ri­ječ čak i o Jo­sep­hu I. Bo­na­pa­re­tu, špa­njol­sko­me kra­lju pod fran­cu­skom oku­pa­ci­jom i sta­ri­jem Na­po­le­ono­vu bra­tu. Por­tret don Ra­mo­na Sa­tu­ea je­di­no je Goyi­no dje­lo sa­ču­va­no u ne­kom ni­zo­zem­skom mu­ze­ju. Ni­zo­zem­ski struč­nja­ci pret­pos­tav­lja­ju da je Goya pre­ko ne­do­vr­še­na osva­ja­če­va por­tre­ta ko­ji bi ga mo­gao kom­pro­mi­ti­ra­ti nas­li­kao Sa­tu­ea. Novo je dje­lo s vre­me­nom pos­ta­lo jed­nim od naj­vred­ni­jih sli­ka­re­vih plat­na.

Don Ra­mon Stu­te je jed­no od naj­slav­ni­jih Goyi­nih dje­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.