Bos­na i Her­ce­go­vi­na pla­ni­ra kup­nju pro­tu­po­žar­nih zra­ko­plo­va

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Bos­na i Her­ce­go­vi­na pla­ni­ra što pri­je ku­pi­ti flo­tu ma­lih pro­tu­po­žar­nih zra­ko­plo­va na­kon pro­cje­ne da učes­ta­li ljet­ni po­ža­ri na­no­se ogrom­ne ma­te­ri­jal­ne šte­te, jav­lja­ju lo­kal­ni me­di­ji. Po­moć­nik mi­nis­tra si­gur­nos­ti BiH Sa­mir Agić iz­ja­vio je ka­ko su po­ža­ri ko­ji su ovog lje­ta opus­tu­ši­li po­dru­čje is­toč­ne Her­ce­go­vi­ne bi­li po­ti­caj da se od­lu­či na ta­kav ko­rak. “Sa­mo oko Tre­bi­nja nas­ta­la je šte­ta od če- ti­ri do pet mi­li­ju­na ko­nver­ti­bil­nih ma­ra­ka (dva do dva i pol mi­li­ju­na eura)”, ka­zao je Agić ba­nja­luč­kim Ne­za­vis­nim no­vi­na­ma do­da­ju­ći ka­ko je jas­no da bi se kup­nja pro­tu­po­žar­nih zra­ko­plo­va is­pla­ti­la za ne­ko­li­ko go­di­na. U sa­daš­njim uvje­ti­ma po­ža­re u BiH u ljet­noj se­zo­ni ga­se uglav­nom sla­bo oprem­lje­ni va­tro­gas­ci ko­ji mo­gu ra­ču­na­ti tek na dje­lo­mič­nu pot­po­ru voj­nih he­li­kop­te­ra iz zra­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.