Ru­si­ja ni­je že­lje­la uni­šti­ti Ju­kos

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Ru­ske vlas­ti ni­su na­mjer­no uni­šti­le Ju­kos, biv­šeg ru­skog ener­get­skog di­va ras­pro­da­nog 2007. go­di­ne, oci­je­nio je ju­čer Europ­ski sud za ljud­ska pra­va, no od­go­dio do­no­še­nje je od­lu­ke o 98 mi­li­jar­di do­la­ra ko­je od ru­ske vla­de po­tra­žu­je ta biv­ša tvrt­ka. Sud je ipak za­mje­rio Mo­sk­vi što ni­je Ju­ko­su 2000. go­di­ne da­la do­volj­no vre­me­na da ri­je­ši svo­ja po­rez­na pi­ta­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.