Atlan­tic:

Poslovni Dnevnik - - Front Page -

Ne oče­ku­je­mo ne­ga­ti­van utje­caj

“Ne oče­ku­je­mo ne­ga­ti­van utje­caj na na­še pos­lo­va­nje zbog ak­tu­al­ne po­li­tič­ke si­tu­aci­je u Slo­ve­ni­ji”, krat­ko nam je po­ru­če­no iz Atlan­tic gru­pe Emi­la Te­des­c­hi­ja, ko­ja je la­ni ku­pi­la slo­ven­sku pre­hram­be­nu in­dus­tri­ju Dro­gu Ko­lin­sku, što je ujed­no i naj­ve­ća te jed­na od ri­jet­kih hr­vat­skih ak­vi­zi­ci­ja u Slo­ve­ni­ji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.