Pr­ve go­di­ne bit će nam dos­tup­no oko 700 mil. eura

Poslovni Dnevnik - - Aktualno - GOR­DA­NA GR­GAS

ZKo­mi­si­ja je za 2013. i 2014. pre­dvi­dje­la po­moć dr­žav­nom pro­ra­ču­nu od 100 mi­li­ju­na eura u mje­seč­nim ra­ta­ma a Hr­vat­sku će u 2013. bi­ti re­zer­vi­ra­no 449,4 mi­li­ju­na eura u struk­tur­nim i ko­he­zij­skim fon­do­vi­ma EU, a tre­ći­na tog iz­no­sa ot­pa­da na Ko­he­zij­ski fond, sto­ji u član­ku 33 Pris­tup­nog ugo­vo­ra ko­ji je ju­čer u en­gle­skoj ver­zi­ji obja­vio Ju­tar­nji list.

Hr­vat­ska će, me­đu­tim, i upla­ći­va­ti svoj pri­nos u europ­ski pro­ra­čun, a to će u pr­voj go­di­ni člans­tva bi­ti oko 270 mi­li­ju­na eura. Pre­ma gru­bim ra­ču­ni­ca­ma, Hr­vat­skoj će u pr­voj go­di­ni člans­tva bi­ti dos­tup­no vi­še od 700 mi­li­ju­na eura, ali dio će bi­ti upla­ćen te go­di­ne, a dio kas­ni­je kroz pro­jek­te. Oči­to je ipak da će bi­ti u plu­su.

Za fi­nan­ci­ra­nje Hr­vat­ske u idu­ćim go­di­na­ma još ne­ma re­zer­vi­ra­nih iz­no­sa, bu­du­ći da sed­mo­go­diš­nji europ­ski pro­ra­čun stu­pa na sna­gu 2014. go­di­ne i još ni­je do­ne­sen. Zna se, me­đu­tim, da će pris­tup Hr­vat­ske europ­skim fon­do­vi­ma pos­tup­no ras­ti, te bi 2016. ona tre­ba­la ima­ti pris­tup ci­je­lom iz­no­su na ko­ji pre­ma pos­to­je­ćim pra­vi­li­ma EU ima pra­vo. Ta­ko će Hr­vat­ska 2014. ima­ti pra­vo na 40% nov­ca, ili 2,33 pu­ta ve­ći iz­nos ne­go 2013. go­di­ne, a 2015. će ima­ti pra­vo na 90%, ili tri pu­ta vi­še ne­go 2013. go­di­ne, dak­le oko 1,35 mi­li­jar­di eura. Hr­vat­ska će ima­ti pra­vo i na no­vac iz europ­skog fon­da za ri­bar­stvo, što će u go­di­ni ula­ska u EU bi­ti 8,7 mi­li­ju­na eura, a po­moć za ri­bar­stvo će ta­ko­đer pos­tup­no bi­ti uve­ća­va­na i dos­ti­ći mak­si­mum u tri go­di­ne. Za ru­ral­ni ra­zvoj iz europ­skog po­ljo­pri­vred­nog fon­da (EAFRD) Hr­vat­ska ne­će pri­ma­ti no­vac dok se ne do­ne­se no­vi vi­še­go­diš­nji pro­ra­čun EU, ali u 2013. će ipak do­bi­ti 27,7 mi­li­ju­na eura za ru­ral­ni ra­zvoj iz dru­gog iz­vo­ra. U član­ku 30 ugo­vo­ra spo­mi­nje se da će Hr­vat­skoj bi­ti stav­lje­no na ras­po­la­ga­nje i 29 mi­li­ju­na eura, kao “pri­vre­me­na fi­nan­cij­ska po­moć” u pr­voj go­di­ni člans­tva, za ra­zvoj i ja­ča­nje ad­mi­nis­tra­tiv­nih i pra­vo­sud­nih ka­pa­ci­te­ta za pri­mje­nu europ­skog za­ko­no­dav­s­tva.

Ta­ko­đer, kao pri­vre­me­na po­moć za pri­mje­nu sc­hen­gen­skih pra­vi­la, u pe­ri­odu od sr­p­nja 2013. do kra­ja 2014. Hr­vat­skoj će bi­ti upla­će­no 120 mi­li­ju­na eura (pr­ve go­di­ne 40, a dru­ge 80 mi­li­ju­na), za nad­zor gra­ni­ca, ko­je pos­ta­ju vanj­ske gra­ni­ce EU, te za pri­mje­nu sc­hen­gen­skog za­ko­no­dav­s­tva. Sred­stva će se mo­ra­ti is­ko­ris­ti­ti u ro­ku tri go­di­ne, a na­kon to- ga se oče­ku­je op­ši­ran iz­vje­štaj o utro­šku. Us­ta­no­vi li se da je no­vac ne­na­mjen­ski po­tro­šen, Hr­vat­ska će ga mo­ra­ti vra­ti­ti Eu­rop­skoj ko­mi­si­ji.

Pre­dvi­đe­na je još jed­na pri­vre­me­na fi­nan­cij­ska sla­vi­na, ka­ko bi se po­mo­glo ca­sh­flow u hrav­t­skom dr­žav­nom pro­ra­ču­nu. Od sre­di­ne 2013. do kra­ja 2014. to će iz­nos­ti­ti vi­še od 100 mi­li­ju­na eura (pr­ve go­di­ne 75, a idu­će 28,6 mi­li­ju­na). Ti će iz­no­si bi­ti upla­ći­va­ni u jed­na­kim mje­seč­nim ra­ta­ma. Uz sve to, iz EU će po­če­ti pris­ti­za­ti i dio nov­ca za pla­ća­nja po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma, ali do pu­nog iz­no­sa pot­po­ra, ko­ji je iz­ra­ču­nat u pre­go­vo­ri­ma, sve do 2022. go­di­ne će uska­ka­ti hr­vat­ski pro­ra­čun. U pr­voj go­di­ni će EU pla­ća­ti tek 25 pos­to pot­po­ra, oko 93 mi­li­ju­na eura, a to će pos­tup­no ras­ti i na kra­ju će iz­no­si­ti 373 mi­li­ju­na eura. Us­ta­nov­ljen će bi­ti i po­se­ban fond za raz­mi­ni­ra­nje po­ljo­pri­vred­nog zem­lji­šta ko­ji će pos­to­ja­ti de­set go­di­na.

FO­TO­LIA

Kao po­moć za pri­mje­nu sc­hen­gen­skih pra­vi­la do kra­ja 2014. do­bit će­mo 120 mi­li­ju­na eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.