Ke­ru­mu fa­li 35 mi­li­ju­na ku­na

Split­ski pro­ra­čun Pri­ho­di ma­nji od pla­na 666 mil. kn

Poslovni Dnevnik - - Aktualno - IVI­CA PRO­FA­CA/VLM

Pred vi­jeć­ni­ci­ma split­skog Grad­skog vi­je­ća da­nas će se na­ći iz­vje­štaj o iz­vr­še­nju pro­ra­ču­na u pr­voj po­lo­vi­ci 2011., a broj­ke ka­žu da je “os­tva­re­no” vi­še od 52 mi­li­ju­na ku­na mi­nu­sa na ra­sho­dov­noj stra­ni! Is­ti­na, u iz­vješ­ću je ta broj­ka po­ne­što uma­nje­na knji­go­vod­stve­nim ope­ra­ci­ja­ma - pr­vo joj je do­da­no oko 3,3 mi­li­ju­na ku­na gu­bit­ka iz 2010., a po­tom je pro­na­đen 21 mi­li­jun vi­ško­va iz ra­ni­jih go­di­na. Ta­ko je mi­nus sve­den na 34,68 mi­li­ju­na ku­na, što je ipak 10 pu­ta ve­ći iz­nos ne­go je bio - ta­ko­đer knji­go­vod­stve­ni - ci­je­le proš­le go­di­ne, a re­ali­zi­ra­na je sa­mo oko tre­ći­na pla­ni­ra­nih pri­ho­da. Am­bi­ci­oz­na Ke­ru­mo­va ad­mi­nis­tra­ci­ja je pre­dvi­dje­la 997 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da, a os­tva­ri­la 331 mi­li­jun, ali je za­to po­tro­ši­la 383,4 mi­li­ju­na. Naj­ve­će ru­pe su pri­ho­di od ko­mu- nal­nog do­pri­no­sa - od ko­jih je os­tva­re­no sa­mo 8,2 pos­to pla­na, uz oče­ki­va­no po­bolj­ša­nje u dru­gom po­lu­go­di­štu, te po­ve­za­no s tim pri­ho­di od pro­da­je zem­lji­šta inves­ti­to­ri­ma za for­mi­ra­nje gra­đe­vin­skih par­ce­la. Ni­je re­ali­zi­ran ni zna­ča­jan, ali ne­de­fi­ni­ran iz­nos na­kon odus­ta­ja­nja od pro­da­je grad­skih di­oni­ca Haj­du­ka.

Naj­ve­ći pro­blem split­skog pro­ra­ču­na i da­lje su ne­na­pla­će­na po­tra­ži­va­nja. Do­se­gla su čak 616,4 mi­li­ju­na ku­na, od če­ga ih je dos­pje­lih sko­ro 350 mi­li­ju­na. U od­no­su na kraj proš­le go­di­ne, sa­mo dos­pje­la po­tra­ži­va­nja po­ras­la su za 28 mi­li­ju­na ku­na. Naj­ve­će stav­ke su du­go­vi za ko­mu­nal­nu nak­na­du (145,1 mi­li­ju­na ku­na), za­kup pos­lov­nih pros­to­ra (62,3 mi­li­ju­na), ko­mu­nal­ni do­pri­nos (47,4 mi­li­ju­na) te po­rez na tvrt­ku (38,2 mi­li­ju­na ku­na). Si- tu­aci­ja se te­ško mo­že po­pra­vi­ti - ogrom­na ve­ći­na po­tra­ži­va­nja nas­ta­la je do 2005., pa je za je­dan dio nas­tu­pi­la zas­ta­ra, a mno­go to­ga je ne­na­pla­ti­vo zbog ste­ča­ja ili lik­vi­da­ci­je duž­ni­ka.

S obve­za­ma stva­ri čak i ne sto­je ta­ko lo­še, una­toč po­ve­ća­nju od de­se­tak mi­li­ju­na ku­na, na kra­ju lip­nja su iz­no­si­le 270 mi­li­ju­na ku­na. No, naj­ve­ći iz­nos - 177,1 mi­li­jun - se od­no­si na obvez­ni­ce ko­ji­ma su se za­du­ži­va­li Ke­ru­mo­vi pret­hod­ni­ci zbog iz­grad­nje ne­ko­li­ko ka­pi­tal­nih objekata, na što je već pris­ti­glo i tri­de­se­tak mi­li­ju­na ku­na ka­ma­ta. No­vac je, me­đu­tim, po­tro­šen, a pro­jek­ti uglav­nom - osim Ri­ve i još ne­kih sit­ni­jih - ni­su na­prav­lje­ni. Du­go­roč­ni i krat­ko­roč­ni zaj­mo­vi su sma­nje­ni za 10 mi­li­ju­na ku­na. Os­ta­ci su to om­če ko­ja je Spli­tu stav­lje­na zbog ure- đe­nja pla­toa na Žnja­nu kad je Split po­sje­tio pa­pa jer se grad za­du­žio kod Hypo ban­ke za 15,3 mi­li­ju­na eura.

Na­kon što je u po­s­ljed­njih po­la go­di­ne vra­će­no 2,28 mi­li­ju­na ku­na, pre­os­ta­lo je za po­vrat još sa­mo 546.276 ku­na. Za­nim­lji­va su stav­ka krat­ko­roč­ni zaj­mo­vi tr­go­vač­kih po­du­ze­ća za bo­no­ve za umi­rov­lje­ni­ke i ne­za­pos­le­ne.

Na ime to­ga grad je pla­tio ne­što vi­še od 7 mi­li­ju­na ku­na, a du­gu­je još 17 mi­li­ju­na. Me­đu tvrt­ka­ma u ko­ji­ma su se mo­gli ko­ris­ti­ti bo­no­vi je i gra­do­na­čel­ni­kov tr­go­vač­ki la­nac.

Želj­ko Ke­rum, split­ski gra­do­na­čel­nik

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.