Ro­land ber­ger

NAJ­VI­ŠE AK­VI­ZI­CI­JA U RE­GI­JI IMA­LI HR­VA­TI

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Na tr­ži­štu ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe Hr­vat­ska se u proš­loj go­di­ni upi­sa­la kao zem­lja ko­ja je pre­uze­la naj­vi­še tvrt­ki s 15 ak­vi­zi­ci­ja u sve­ukup­noj vri­jed­nos­ti od 403 mi­li­ju­na eura. Pre­uzi­ma­nje Dro­ga Ko­lin­ske za ko­je su u Atlan­tic Gru­pi iz­dvo­ji­li 243 mi­li­ju­na eura, naj­ve­će je pre­uzi­ma­nje na pros­to­ru ci­je­le sred­njo­is­toč­ne i ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe. Ovi po­da­ci ko­ji su dio stu­di­je ‘Spa­ja­nja i pre­uzi­ma­nja u sred­njo­is­toč­noj i ju­go­is­toč­noj Eu­ro­pi u 2010. go­di­ni’ kon­zul­tant­ske ku­će Ro­land Ber­ger, s dru­ge stra­ne po­ka­zu­ju ka­ko je ju­go­is­toč­na Eu­ro­pa, u us­po­red­bi sa za­pad­nom i sred­njo­is­toč­nom Eu­ro­pom, i da­lje u stag­na­ci­ji tr­ži­šta ka­da se ra­di o bro­ju pre­uzi­ma­nja i spa­ja­nja. Ta­ko­đer, znat­no su ma­nji i iz­no­si tran­sak­ci­ja ko­je su se os­tva­ri­va­le pri­li­kom pre­uzi­ma­nja.

PXL

Atlan­tic gru­pa Emi­la Te­des­c­hi­ja la­ni ima­la naj­ve­ću ak­vi­zi­ci­ju u re­gi­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.