Ci­je­na di­oni­čar­stva

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

U EIB će­mo upla­ti­ti 42,72 mil. eura

Hr­vat­ska će ula­skom u Europ­sku uni­ju pos­ta­ti i di­oni­čar Europ­ske inves­ti­cij­ske ban­ke (EIB) . Uz kre­di­te, Hr­vat­ska će kao di­oni­čar EIB-a ban­ci mo­ra­ti u osam ra­ta upla­ti­ti 42,72 mi­li­ju­na eura, i to po­čev­ši od stu­de­no­ga 2013. pa za­ključ­no sa svib­njem 2018. kad sti­že zad­nja ra­ta. EIB će u od­bo­ru di­rek­to­ra ime­no­va­ti i di­rek­to­ra za Hr­vat­sku. Ta je ban­ka s 233,2 mi­li­jar­de eura ka­pi­ta­la u pro­tek­lih de­set go­di­na u Hr­vat­skoj fi­nan­ci­ra­la pro­jek­te u vri­jed­nos­ti ve­ćoj od 2,4 mi­li­jar­de eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.