Po­ti­ca­ji se ogra­ni­ča­va­ju na 300.000 ‡

No­va pra­vi­la Europ­ske ko­mi­si­je U Mi­nis­tar­stvu po­ljo­pri­vre­de in­te­ziv­no se ra­di na no­vom za­ko­nu o pot­po­ra­ma

Poslovni Dnevnik - - Aktualno - BO­ŽI­CA BA­BIĆ

IEu­rop­ska uni­ja od­lu­či­la se za no­vi trend, umjes­to ve­li­kih pot­po­ma­žu se ma­li i sred­nji po­du­zet­ni­ci vi­ca To­do­rić je za 2009. kroz pot­po­re za po­ljo­pri­vre­du za tvrt­ku Be­lje do­bio 101 mi­li­jun ku­na, la­ni tek 91 mi­li­jun dok je, slje­de­ći naj­ve­ći ko­ris­nik dr­žav­nih pot­po­ra Mar­ko Pi­pu­nić za No­vi Agrar la­ni do­bio 31 a za 2009. go­di­nu 37 mi­li­ju­na ku­na. Usko­ro bi za is­tu na­mje­nu i njih dvo­ji­ca, ali i svi os­ta­li ve­li­ki ko­ris­ni­ci pot­po­ra u agra­ru mo­gli do­bi­ti sa­mo 300.000 eura, no, na­rav­no, u kunama. U Mi­nis­tar­stvu po­ljo­pri­vre­de na­vod­no pi­šu no­vi za­kon­ski ok­vir ko­jim se tre­ba­ju u ci­je­los­ti usvo­ji­ti no­va pra­vi­la za ko­ja se od­lu­či­la Eu­rop­ska ko­mi­si­ja.

Eu­rop­ska uni­ja go­di­na­ma je kroz go­le­me pot­po­re i su­bven­ci­je po­ljo­pri­vred­nu pro­izvod­nju u 15 sta­rih čla­ni­ca ra­zvi­la na na­čin da ni­je pos­ti­gla sa­mo pre­ko­mjer­ne ko­li­či­ne ko­je mo­že i iz­vo­zi­ti ne­go je znat­nim dje­lom s tak­vom po­li­ti­kom ugro­zi­la oko­liš. Sa­da se okre­će no­vom kon­cep­tu go­to­vo sim­bo­lič­ne nak­na­de za ve­li-

D. Gri­vi­čić

pred­sjed­nik Po­ljo­pri­vred­ne ko­mo­re ke po­ljo­pri­vred­ne sus­ta­ve i iz­daš­ni­jeg di­je­lje­nja pot­po­ra ma­lim i sred­nje ve­li­kim po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma. Pred­sjed­nik Po­ljo­pri­vred­ne ko­mo­re Dar­ko Gri­vi­čić na iz­ra­van upit ima li saz­na­nja o no­vom mo­de­lu pot­po­ra krat­ko uz­vra­ća da “ima in­for­ma­ci­ju ka­ko se ne­ki di­je­lo­vi za­ko­na mo­ra­ju mi­je­nja­ti no, što konkretno ne zna.” Bi­lo bi neo­z­bilj­no, do­da­je, da mi­nis­tar­stvo za­kon pus­ti u pro­ce­du­ru bez su­autor­stva Ko­mo­re no, ra­du­je ga mo­guć­nost da ma­la gos­po­dar­stva do­bi­ju vi­še. Od ve­li­kih ko­ris­ni­ka sa­mo su iz Agro­ko­ra od­go­vo­ri­li da će nji­ho­ve tvrt­ke po­što­va­ti za­kon ma što on do­nio.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.