Hr­vat­ske šu­me i ne zna­ju da iz­vo­ze trup­ce u Ki­nu

Pi­la­na­ri upo­zo­ra­va­ju Rast po­traž­nje i ci­je­na na svjet­skim tr­ži­šti­ma po­ti­ču sje­ču

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta - BI­SER­KA RA­NO­GA­JEC

IČe­ti­ri iz­voz­ni­ka

Za­bri­nja­va­ju­će ras­te iz­voz naj­bo­ljih hras­to­vih tru­pa­ca o če­mu nit­ko od mje­ro­dav­nih ne že­li jav­no go­vo­ri­ti z Hr­vat­ske za­bri­nja­va­ju­će ras­te iz­voz naj­bo­ljih hras­to­vih tru­pa­ca u Ki­nu o če­mu nit­ko od mje­ro­dav­nih jav­no ne že­li go­vo­ri­ti. Pre­ma po­da­ci­ma Dr­žav­nog za­vo­da za sta­tis­ti­ku u proš­loj go­di­ni je pri­mje­ri­ce iz­ve­ze­no 14.710 ku­bi­ka tru­pa­ca za fur­nir hras­ta luž­nja­ka u vi­še ze­ma­lja. Pr­vi put la­ni je u Ki­nu iz­ve­ze­no hras­to­vih pi­lan­skih tru­pa­ca vri­jed­nih tek 48.843 USD. Me­đu­tim, u pr­vih šest mje­se­ci ove go­di­ne već je iz­ve­ze­no ukup­no 11.310 ku­bi­ka sa­mo tru­pa­ca za fur­nir hras­ta luž­nja­ka. Čak 4000 ku­bi­ka, vri­jed­nih 2,25 mi­li­ju­na do­la­ra, otiš­lo je u Ki­nu. U Ita­li­ju je ot­prem­lje­no 3100 ku­bi­ka za 1,7 mi­li­jun do­la­ra, a u Slo­ve­ni­ju za 1,2 mi­li­ju­na. Da­li­bor Ha­tić, pred­sjed­nik Udru­ge pos­lo­da­va­ca u šu­mar­stvu HUP-a, ne zna tko iz­vo­zi trup­ce ali zna da je po­traž­nja na svjet­skim tr­ži­šti­ma po­ve­ća­na, kao i ci­je­ne. U Hr­vat­skim šu­ma­ma od­go­va­ra­ju da im “ni­je poz­na­to ko­je tvrt­ke iz­vo­ze kva­li­tet­ne trup­ce u Ki­nu, ali ima­ju stav da u Hr­vat­skoj tre­ba po­ti­ca­ti stva­ra­nje do­dat­ne vri­jed­nos­ti u pro­izvod­nji pro­izvo­da od dr­va.” Tu­ma­če na­da­lje da “HŠ pro­da­ju dr­vo u ino­zem­s­tvo is­klju­či­vo pu­tem me­đu­na­rod­nih jav­nih nad­me­ta­nja i s pla­ća­njem una­pri­jed, ali je ri­ječ o ma­loj ko­li­či­ni dr­va (6 do 7%). Naj­ve­ći dio pro­da­je se na do­ma­ćim jav­nim nad­me­ta­nji­ma i pu­tem vi­še­go­diš­njih ugo­vo­ra či­me že­le po­du­pri­je­ti do­ma­ću drv­nu in­dus­tri­ju.” Hr­vat­ska gos­po­dar­ska ko­mo- ra ne­ma po­da­ta­ka o tre­nu­tač­nim iz­voz­ni­ci­ma u Ki­nu, ali za proš­lu go­di­nu na­vo­di Pe­tro­ka­men iz So­li­na ko­ji se ba­vi nes­pe­ci­ja­li­zi­ra­nom tr­go­vi­nom na ve­li­ko, za­tim More iz Ku­šta­na kraj Sv. Iva­na Žabno s de­vet za­pos­le­nih i pri­ho­dom 4,7 mi­li­ju­na eura te re­no­mi­ra­nog Dr- vo­djel­ca iz Ivan­ca sa 235 rad­ni­ka i lanj­skim pri­ho­dom 16 mi­li­ju­na eura.

Dr­žav­ni za­vod za sta­tis­ti­ku pros­li­je­dio je Pos­lov­nom dnev­ni­ku iz­voz­ni­ke pi­lan­skih hras­to­vih tru­pa­ca u Ki­nu u šest mje­se­ci ove go­di­ne. Uz Dr­vo­dje­lac i More, pos­to­je još dvi- je tvrt­ke. To su Ukri­na pro­met, za­gre­bač­ka tvrt­ka s dvo­je za­pos­le­nih u vlas­niš­tvu Jo­ze Pra­nji­ća te, za­ču­do, Hr­vat­ske šu­me.

Ra­de što im od­go­va­ra

Kru­že pri­če o tr­gov­cu ko­ji do kra­ja go­di­ne pla­ni­ra iz­ves­ti 320 kon­tej­ne­ra ili oko 9600 ku­bi­ka tru­pa­ca u Ki­nu. Pi­la­na­ri mis­le da je iz­voz neo­prav­dan i da naj­ve­će ko­li­či­ne iz­vo­ze oni bez pro­izvod­nje i da to ra­de or­ga­ni­zi­ra­no sa šu­ma­ri­ma. Ve­li­ki iz­voz­ni­ci ima­ju i skla­di­šta na že­ljez­nič­kim pos­ta­ja­ma i ta­mo ra­de što im od­go­va­ra pa čak pod dek­la­ra­ci­jom za buk­vu, ka­že su­go­vor­nik ko­ji že­li bi­ti ano­ni­man, mo­gu iz­ves­ti i dru­ge ple­me­ni­te vr­ste. On ka­že da bi­lo do­bro iz­voz­ni­ke pi­ta­ti ka­ko na­bav­lja­ju i pro­da­ju trup­ce i na ko­je ra­ču­ne do­la­zi naplata. Ima oprav­da­nja za iz­voz bu­ko­vih pi­lan­skih tru­pa­ca, ali za hrast si­gur­no ne­ma i sve pi­la­ne ra­do bi ga ku­pi­le u ve­ćim ko­li­či­na­ma.

PIXSELL

Ima oprav­da­nja za iz­voz bu­ko­vih pi­lan­skih tru­pa­ca, ali za hrast si­gur­no ne­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.