Agro­kor ne­će ula­ga­ti u be­ograd­ske pi­ja­ce

Po­tra­ga za inves­ti­to­rom Una­toč gla­si­na­ma naj­ve­ći hr­vat­ski inves­ti­tor u Sr­bi­ju ipak ne­će su­dje­lo­va­ti u grad­nji ve­le­tr­ž­ni­ce, no po­ziv i da­lje vri­je­di za dru­ge ula­ga­če iz Hr­vat­ske

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Grad­ske pi­ja­ce Be­ograd po­zva­le su tr­go­vač­ke tvrt­ke iz Hr­vat­ske da vlas­ti­tim ka­pi­ta­lom su­dje­lu­ju u grad­nju ve­le­tr­ž­ni­ce ko­ja bi se pros­ti­ra­la na 20 hek­ta­ra. Iako se kao po­ten­ci­jal­ni inves­ti­to­ri u Grad­ske pi­ja­ce Be­ograd tra­že tvrt­ke ko­je se ba­ve pro­izvod­njom i tr­go­vi­nom svje­žim vo­ćem i po­vr­ćem, me­som, ri­bom i cvi­je­ćem, zbog če­ga bi se od­mah mo­glo po­mis­li­ti na Agro­kor, u tom su nam kon­cer­nu rek­li da ni­su za­in­te­re­si­ra­ni za to ula­ga­nje.

Agro­kor je naj­ve­ći hr­vat­ski inves­ti­tor u Sr­bi­ju s ulo­že­nih oko 450 mi­li­ju­na eura, od če­ga se naj­ve­će inves­ti­ci­je od­no­se na pro­izvod­nju smrz­nu­te hra­ne Fri­kom, tvor­ni­cu ulja Di­ja­mant te tr­go­vač­ki la­nac Ideu.

Pre­ma ka­zi­va­nju Dra­ga­na Pu­ša­re, di­rek­to­ra Grad­ske pi­ja­ce po­nu­da vri­je­di i za dru­ge tr­go­vač­ka po­du­ze­ća iz Hr­vat­ske, ko­ji­ma se, na ovaj na­čin, pod po­volj­nim uvje­ti­ma, otva­ra mo­guć­nost pla­sma­na ro­be na sr­p­sko tr­ži­šte. Po­volj­nost za ula­ga­če sas­to­ji se u to­me što bi za njih za­kup pro­daj­nog pros­to­ra bio 50 pos­to je­fit­ni­ji, a ima­li bi pra­vo i na po­dje­lu di­vi­den­di na kra­ju go­di­ne. Za­in- te­re­si­ra­ne tvrt­ke inves­ti­ra­le bi ka­pi­tal pre­ma veličini po­tre­ba za pro­daj­ni pros­tor, a pre­os­ta­li dio ulo­žio bi grad. Od­lu­ka o grad­nji ve­le­tr­ž­ni­ce po ugle­du na bu­dim­pe­štan­sku već je do­ne­se­na i ona će bi­ti po­dig­nu­ta bez ob­zi­ra na oda­ziv po­ten­ci­jal­nih ula­ga­ča, iz Sr­bi­je i ino­zem­s­tva.

Po­nu­de, na­pi­sa­ne na se­dam je­zi­ka, upu­će­ne su na vi­še adre­sa. Iz Tur­ske i Špa­njol­ske su se već ja­vi­le tvrt­ke sprem­ne ulo­ži­ti sred­stva u grad­nju ve­le­tr­ž­ni­ce. Ra­ču­na se da će nje­zi­na vri­jed­nost iz­no­si­ti 20 mi­li­ju­na eura.

PD

Umjes­to pi­ja­ce – ve­le­tr­ž­ni­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.