BO­RUT JAMNIK

TRI­GLAV

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

U slo­ven­skoj osi­gu­ra­va­ju­ćoj ku­ći Tri­glav do­la­zi do ka­drov­skih pres­la­gi­va­nja u Nad­zor­nom od­bo­ru ko­ji će do­bi­ti vi­še no­vih čla­no­va. S mjes­ta pred­sej­d­ni­ka NO-a od­la­zi Bo­rut Jamnik za ko­jeg se na­ga­đa da od­la­zi na čel­no mjes­to slo­ven­skog dr­žav­nog fon­da Ka­do.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.