Vlas­nik Za­re po­ve­ćao do­bit 14%

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Španjolska

mod­na gru­pa­ci­ja In­di­tex u pro­tek­lom je po­lu­go­di­štu uve­ća­la pro­da­ju za 12 pos­to u us­po­red­no s is­tim raz­dob­ljem la­ni. Na­ime, od 1. ve­lja­če do 31. sr­p­nja ne­to pri­ho­di od pro­da­je iz­no­si­li su 6,2 mi­li­ju­na eura, za raz­li­ku do 2010. ka­da je u tom raz­dob­lju ne­to prodaja iz­no­si­la 5,5 mi­li­ju­na eura. Ne­to do­bit naj­ve­će svjet­ske mod­ne gru­pa­ci­je u is­tom je pe­ri­odu iz­no­si­la 717 mi­li­ju­na eura, što pred­stav­lja go­diš­nji rast od 14 pos­to. Snaž­nom ras­tu, ko­ji je nad­ma­šio i pre­dvi­đa­nja ana­li­ti­ča­ra, pri­do­ni­je­lo je otva­ra­nje no­vih tr­go­vi­na. In­di­tex je u 35 dr­ža­va otvo­rio 177 tr­go­vi­na, a pri­li­ku za rast vi­de u da­ljenjm ši­re­nju. In­di­texov brend Za­ra na­red­nih mje­se­ci ta­ko pla­ni­ra ula­zak na no­va tr­ži­šta, uklju­ču­ju­ći Juž­nu Afri­ku, Taj­van, Gru­zi­ju i Azer­baj­džan. Me­đu ndi­texo­vim bren­do­vi­ma su i Pull&Be­ar, Ma­ssi­mo Dut­ti i Ber­sh­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.