ADRIS GRU­PA

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

U pr­vih šest mje­se­ci ove go­di­ne uku­pan pri­hod Adris gru­pe iz­no­sio je 1,37 mi­li­jar­di ku­na, što je za 5,3 pos­to vi­še od proš­lo­go­diš­njeg. Pri­ho­di od pro­da­je ro­ba i us­lu­ga iz­no­se 1,19 mi­li­jar­di ku­na i, u us­po­red­bi s proš­lo­go­diš­njim raz­dob­ljem, ve­ći su za 1,9 pos­to. Ope­ra­tiv­na do­bit iz­no­si 117 mi­li­ju­na ku­na, a do­bit pri­je po­re­za 225 mi­li­ju­na ku­na. Una­toč pa­du ope­ra­tiv­ne za­ra­de u pr­vom po­lu­go­di­štu, gru­pa je za­bi­lje­ži­la ve­ću do­bit pri­je po­re­za. Raz­log je po­zi­ti­van ne­to fi­nan­cij­ski re­zul­tat. Adris gru­pa u cje­li­ni u svo­jim ključ­nim dje­lat­nos­ti­ma os­tva­ru­je vi­še od 60 pos­to pro­da­je na ino­zem­nim tr­ži­šti­ma. U tu­ris­tič­kom di­je­lu pos­lo­va­nja Adris gru­pe, ko­ji či­ne Ma­is­tra, Adria Re­sorts i Ro­vinj­tu­rist, os­tva­re­no je de­set pos­to vi­še no­će­nja gos­ti­ju ne­go u pr­vom po­lu­go­di­štu 2010.

An­te Vla­ho­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.