ULJA­NIK BRO­DO­GRA­DI­LI­ŠTE

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Us­pr­kos go­to­vo 37-pos­tot­nom pa­du pri­ho­da Ulja­ni­ka u pr­vih šest ovo­go­diš­njih mje­se­ci, ovo pul­sko bro­do­gra­di­li­šte je us­pje­lo po­ve­ća­ti pro­fi­ta­bil­nost. Na­ime, pri­hod je s proš­lo­go­diš­njih 1,38 mi­li­jar­di ku­na u pr­vom po­lu­go­di­štu pao na 876,3 mi­li­ju­na u ovo­go­di­šjem raz­dob­lju. Is­to­dob­no je do­bit po­ras­la za 87 pos­to, sa 7,2 na 13,5 mi­li­ju­na ku­na. Raz­log je, na­rav­no, u ma­njim ra­sho­di­ma. Ulja­nik je pro­tek­log tjed­na is­po­ru­či­lo če­t­vr­ti ja­ru­žar, brod za ko­pa­nje i usi­sa­va­nje s mor­skog dna luk­sem­bur­škoj kom­pa­ni­ji Jan De Nul Luxem­burg ko­ja je ina­če dio Jan De Nul Gru­pe. Is­po­ru­če­ni brod no­si ime “Nic­colò Mac­hi­avel­li”. Os­ta­li bro­do­vi za is­tog na­ru­či­te­lja kr­šte­ni su kao “Ibn Bat­tu­ta”, “Zheng He” te “Fer­não de Ma­gal­hães”.

Ma­rin­ko Br­gić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.