HUP – Udru­ga ma­lih i sred­njih po­du­zet­ni­ka]

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

“Ban­ke i po­du­zet­ni­ci u za­jed­nič­koj mi­si­ji gos­po­dar­skog opo­rav­ka i oživ­lja­va­nja inves­ti­ci­ja”, te­ma je Rad­nog ruč­ka Hr­vat­ske udru­ge pos­lo­da­va­ca – Udru­ge ma­lih i sred­njih po­du­zet­ni­ka, ko­ji će se odr­ža­ti 6. lis­to­pa­da. Bo­ris Cent­ner, član Upra­ve Er­ste & Ste­ier­mär­kis­c­he ban­ke, Vla­di­mir Kris­ti­jan, di­rek­tor Sek­to­ra gos­po­dar­stva Er­ste & Ste­ier­mär­kis­c­he ban­ke, i nje­zin glav­ni eko­no­mist Alen Ko­vač na Rad­nom će ruč­ku go­vo­ri­ti o slje­de­ćim te­ma­ma: što tre­ba oče­ki­va­ti u 2012., ide­mo li pre­ma no­voj re­ce­si­ji, vi­so­ka pro­fi­ta­bil­nost ba­na­ka – is­ti­na ili za­blu­da, ka­ko od­go­vor­nim eko­nom­skim po­li­ti­ka­ma do ni­žih ka­mat­nih sto­pa, ka­ko su­rad­nja s ban­kom mo­že bi­ti ulog u pos­lo­va­nje, a ne nuž­nost, ko­je po­uke mo­že­mo iz­vu­ći iz kri­ze, no­vi pro­izvo­di i us­lu­ge ban­ke za ma­le i sred­nje po­du­zet­ni­ke – ka­ko po­ve­ća­ti kon­ku­rent­nost i sma­nji­ti tro­ško­ve pos­lo­va­nja, ka­da i ka­ko ko­ris­ti­ti al­ter­na­tiv­ne iz­vo­re fi­nan­ci­ra­nja i ne­po­vrat­na sred­stva iz fon­do­va EU i druš­tve­no od­go­vor­no pos­lo­va­nje – trend ili duž­nost ba­na­ka. Rad­ni ru­čak odr­žat će se od 13 do 15 sa­ti u za­gre­bač­kom ho­te­lu An­tu­no­vić. Hr­vat­ska udru­ga pos­lo­da­va­ca – Udru­ga ma­lih i sred­njih po­du­zet­ni­ka pro­vo­di od 2004. go­di­ne do­ga­đa­nja pod na­zi­vom Rad­ni ru­čak. Od ta­da je na tri­de­set i šest rad­nih ruč­ko­va su­dje­lo­va­lo vi­še od 5000 po­du­zet­ni­ka. Za vi­še in­for­ma­ci­ja i pri­ja­vu na do­ga­đa­nje po­gle­daj­te na www.hup.hr ili se obra­ti­te na tel.: 01/4897-555 ili 01/4897-577.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.