Hr­vat­ski ure­đaj za bi­omag­net­sku re­zo­na­ci­ju če­ka pro­boj na stra­no tr­ži­šte

[Me­di­ci­na]

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Odjel re­uma­to­lo­gi­je za­gre­bač­kog Re­bra, bol­ni­ca Ses­ta­ra mi­lo­srd­ni­ca te ši­ben­ska Op­ća bol­ni­ca i re­ha­bi­li­ta­cij­ski cen­tar Tha­la­ssot­he­ra­pia u Opa­ti­ji li­je­če pa­ci­jen­te apa­ra­tom za bi­omag­net­sku re­zo­nan­ci­ju ko­ji je iz­u­mio i pa­ten­ti­rao Hr­vat dok­tor Da­mir Mil­čić. “Po­lja­ci i Slo­ven­ci su od­lič­no re­agi­ra­li na ure­đaj. U po­čet­noj smo fa­zi pro­mo­ci­je ure­đa­ja, ali ci­lja­mo na do­ma­će i ino­zem­no tr­ži­šte. U Hr­vat­skoj pri­je sve­ga na pri­vat­ne po­lik­li­ni­ke, ali i na dr­žav­ne bol­ni­ce. U bol­ni­ca­ma u ko­ji­ma se ure­đa­ji već ko­ris­te ka­žu da su za­do­volj­ni. Bi­omag­net­ska re­zo­nan­ci­ja po­seb­no ko­ris­ti spor­ta­ši­ma”, ka­že Va­lent Jur­še­tić, mar­ke­tin­ški me­na­džer.

Objaš­nja­va ka­ko se ure­đaj na­kon do­bi­ve­nih odo­bre­nja Mi­nis­tar­stva zdrav­s­tva, cer­ti­fi­ka­ta slo­ven­skog ins­ti­tu­ta za kak­vo­ću, odo­bre­nja Agen­ci­je za li­je­ko­ve i me­di­cin­ske pro­izvo­de po­čeo pro­izvo­di­ti u Kon­ča­ru, no zbog ne­pos­to­ja­nja po­treb­nih cer­ti­fi­ka­ta za pro­izvod­nju me­di­cin­skih ure­đa­ja tvrt­ka Fes­t­ta, ko­ja se ba­vi uvo­zom, pro­da­jom, pro­izvod­njom i ser­vi­som me­di­cin­skih ure­đa­ja i opre­me, pre­uze­la je od Kon­ča­ra pro­izvod­nju, pro­mo­ci­ju i dis­tri­bu­ci­ju ure­đa­ja.

[Pro­izvod­nja]

“Že­lja nam je da se apa­rat pro­izvo­di u Hr­vat­skoj. Ta­ko­đer da se pre­poz­na ino­va­ci­ja hr­vat­skog čo­vje­ka i da mo­že­mo re­ći da i kod nas pos­to­je lju­di ko­ji mo­gu na­pra­vi­ti ne­što konkretno i do­bro. Na­kon se­dam go­di­na is­tra­ži­va­nja Mil­čić je mis­lio da se mo­že fi­nan­cij­ski sa­mos­tal­no upus­ti­ti u tu avan­tu­ru pro­izvod­nje, ali ni­je imao do­volj­no sred­sta­va. Oče­ku­je­mo i po­moć vla­di­nih ti­je­la u ovom pro­jek­tu”, go­vo­ri Jur­še­tić. Ka­že ka­ko je Mil­čić od 2003. pa sve do početka ove go­di­ne ra­dio na iz­ra­di apa­ra­ta ko­ji je po­tom kre­nuo u upo­tre­bu po hr­vat­skim bol­ni­ca­ma i to­pli­ca­ma.

“Slič­ni apa­ra­ti već pos­to­je, no ovaj za­mje­nju­je vi­še njih. Mis­li­mo kon­ku­ri­ra­ti na tr­ži­štu ta­ko što će­mo bi­ti jef­ti­ni­ji. Ci­je­na ovog ure­đa­ja na do­ma­ćem tr­ži­štu je 8800 eura, a na stra­nom ne­što vi­še. Ci­je­na po tret­ma­nu ko­ji tra­je po­la sa­ta iz­no­si u Mil­či­će­vu Bi­ocen­tru ne­što ma­nje od sto ku­na”, ka­že Jur­še­tić.

Mil­či­ćev ure­đaj elek­tro­mag­net­skim va­lo­vi­ma dje­lu­je na re­ge­ne­ra­ci­ju ži­va­ca i sma­nje­nje simp­to­ma bo­les­ti ži­va­ca, za­ras­ta­nje ra­na i pri­je­lo­ma kos­ti­ju, uk­la­nja­nje bo­lo­va, mi­gre­na, ak­ti­vi­ra­nje ma­kro­fa­ga ko­je su obram­be­ne sta­ni­ce imu­no­lo­škog sus­ta­va, po­bolj­ša­va lim­f­ni op­tok, sni­ža­va osjet­lji­vost re­cep­to­ra stres­nih hor­mo­na adre­na­li­na i no­ra­dre­na­li­na, nor­ma­li­zi­ra rad sr­ca i krv­nog tla­ka. Ci­je­li spek­tar bo­les­ti na ko­ji ovaj ure­đaj utje­če mo­gu­će je li­je­či­ti zbog na­či­na funk­ci­oni­ra­nja apa­ra­ta. Na­ime, bi­ore­zo­nan­cij­ska te­ra­pi­ja vu­če po­uč­ke iz kvant­ne fi­zi­ke i val­nog as­pek­ta pre­ma ko­jem, ako se pro­mje­ni frek­ven­ci­ja ili val, on­da se mi­je­nja i ti­je­lo. Ako se pre­poz­na i uni­šti pa­to­lo­ška, bo­les­na frek­ven­ci­ja, a s dru­ge stra­ne se po­ja­ča­ju one fi­zi­olo­ške, zdra­ve, or­ga­ni­zam vra­ća na­ru­še­ni sklad i sam se opo­rav­lja.

“Ure­đaj se pri­mje­nju­je u fi­zi­kal­noj i sport­skoj me­di­ci­ni, in­ter­noj me­di­ci­ni, ne­uro­lo­gi­ji, gi­ne­ko­lo­gi­ji, der­ma­to­lo­gi­ji, psi­hi­ja­tri­ji, sto­ma­to­lo­gi­ji, kar­di­olo­gi­ji i or­to­pe­di­ji”, ka­že Jur­še­tić i do­da­je ka­ko ne­ma nus­po­ja­va, ali se ne smi­je pri­mje­nji­va­ti kod pa­ci­je­na­ta ko­ji ima­ju ugra­đe­nu pre­mos­ni­cu, ima­ju pro­ble­ma s po­ja­ča­nim ra­dom štit­nja­če, npr. kod trud­ni­ca i slič­no.

Bi­ore­zo­nan­cij­ska te­ra­pi­ja u čo­vje­ku stva­ra har-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.