Ulo­ga obra­zo­va­nja u iz­grad­nji kon­ku­rent­nos­ti gos­po­dar­stva

A | 4-5 [Pro­fi­li]

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

“Na ovak­vim do­ga­đa­nji­ma raz­mje­nju­ju se is­kus­tva a čes­to i sti­če ja­san uvid u naj­bo­lje prak­se ko­je se mo­gu po­ve­zi­va­ti s kom­pa­ni­jom iz ko­je do­la­zi­te. Na ovom sku­pu mo­glo se vi­dje­ti ne­ke bitne ten­den­ci­je na tr­ži­štu ra­da ko­je mo­gu ima­ti utje­ca­ja i na po­štan­sku bran­šu iz ko­je do­la­zim. Upoz­na­va­njem struč­nja­ka čes­to do­la­zi­mo u pri­li­ku da kroz so­ci­jal­ne kon­tak­te po­kre­ne­mo i ne­što što ni­je pred­met okup­lja­nja (una­pre­đe­nje ili uvo­đe­nje no­vih pro­ce­sa, ino­va­ci­je, re­gru­ti­ra­nje i sl). Na ta­kav na­čin pri­do­no­si­mo kon­ku­rent­nos­ti kom­pa­ni­je iz ko­je do­la­zi­mo bu­du­ći da su po­dru­čja, kao što su uprav­lja­nje ljud­skim re­sur­si­ma, iz­u­zet­no di­na­mič­na i ino­va­tiv­na i pos­lo­dav­ci­ma sve važ­ni­ja jer ih vi­še ne pro­ma­tra­ju is­klju­či­vo kao tro­škov­na mjes­ta”, iz­ja­vo je Ma­rio Be­bić, iz­vr­š­ni di­rek­tor Ure­da za ljud­ske re­sur­se Hr­vat­ske po­šte. “Ovak­va do­ga­đa­nja su sva­ka­ko ko­ris­na, i za me­ne osob­no i za tvrt­ku ko­ju pred­stav­ljam, pri­je sve­ga za­to što je to pri­li­ka za raz­mje­nu is­kus­ta­va sa ko­le­ga­ma, što pred­stav­lja i svo­je­vr­s­no uče­nje – do­bi­va­nje ide­ja za dalj­nji rad”, is­tak­nu­la je Ma­ri­ja Ka­li­nić di­rek­to­ri­ca ljud­skih po­ten­ci­ja­la u tvrt­ki Blue Sun.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.