SUM­MIT 100 OKUP­LJA BIZ­NIS LI­DE­RE RE­GI­JE

[Skup biz­nis li­de­ra re­gi­je]

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

UAran­đe­lov­cu, Sr­bi­ja, će od 6. do 8. lis­to­pa­da 2011. bi­ti odr­žan Pr­vi re­gi­onal­ni skup pos­lov­nih li­de­ra ju­go­is­toč­ne Evro­pe “Sum­mit 100”. Ovaj skup or­ga­ni­zi­ra se s ci­ljem da pos­lov­ni li­de­ri kroz kons­truk­tiv­ni di­ja­log i za­vr­š­ne do­ku­men­te, pred­lo­že kon­kret­na rje­še­nja i pre­uz­mu svoj dio od­go­vor­nos­ti za ja­ča­nje kon­ku­rent­nos­ti na­ci­onal­nih eko­no­mi­ja ze­ma­lja, ali i ukup­nog kon­ku­rent­skog po­ten­ci­ja­la ju­go­is­toč­ne Evro­pe.

Na sku­pu je na­jav­lje­no je učeš­će 100 pos­lov­nih li­de­ra i naj­vi­ših po­li­tič­kih duž­nos­ni­ka iz Sr­bi­je, Hr­vat­ske, Slo­ve­ni­je, Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne, Cr­ne Go­re i Ma­ke­do­ni­je. Na za­jed­nič­kom sku­pu pos­lov­ne eli­te iz Sr­bi­je, Hr­vat­ske, Slo­ve­ni­je, Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne, Ma­ke­do­ni­je i Cr­ne Go­re, kao i naj­vi­ših po­li­tič­kih duž­nos­ni­ka Sr­bi­je, Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je, cilj je po­tak­nu­ti pos­lov­ne li­de­re da is­ka­žu sprem­nost za pre­uzi­ma­nje od­go­vor­nos­ti u kre­ira­nju vi­zi­je za ja­ča­nje kon­ku­rent­nos­ti na­ci­onal­nih eko­no­mi­ja ze­ma­lja, ali i ukup­nog kon­ku­rent­skog po­ten­ci­ja­la ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe. Ove su go­di­ne part­ne­ri iz Sr­bi­je, Slo­ve­ni­je i Hr­vat­ske za­jed­no oda­bra­li tri ključ­ne te­me: in­fras­truk­tu­ru, ener­ge­ti­ku i za­jed­nič­ki nastup na tre­ćim tr­ži­šti­ma.

Pre­poz­na­ju­ći da­le­ko­sež­ni zna­čaj do­ga­đa­ja, svo­je su­dje­lo­va­nje na Sum­mi­tu 100 po­t­vr­di­li su pred­sjed­ni­ci Sr­bi­je Bo­ris Ta­dić i Hr­vat­ske Ivo Jo­si­po­vić, a oče­ku­je se i po­t­vr­da do­la­ska Bo­ru­ta Pa­ho­ra, pred­sjed­ni­ka Vla­de Re­pu­bli­ke Slo­ve­ni­je. Spe­ci­jal­ni gos­ti “Sum­mi­ta 100” bi­će pred­stav­ni­ci broj­nih me­đu­na­rod­nih ins­ti­tu­ci­ja, kao što su Eu­rop­ska ko­mi­si­ja, Uje­di­nje­ni na­ro­di, Svjet­ska ban­ka, Me­đu­na­rod­ni mo­ne­tar­ni fond (MMF), Eu­rop­ska ban­ka za ob­no­vu i ra­zvoj (EBRD), Eu­rop­ska inves­ti­cij­ska ban­ka (EIB), IFC-a i vo­de­ćih europ­skih ba­na­ka pri­sut­nih u re­gi­ji In­te­se, Uni­Cre­dit, Ra­if­fe­isen, Er­ste, NBG, i dru­gih. U ok­vi­ru dek­la­ra­ci­je i za­vr­š­nih do­ku­me­na­ta Sa­mit100, pos­lov­ni li­de­ri će pri­sut­nim naj­vi­šim duž­nos­ni­ci­ma Sr­bi­je, Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je sa­op­ći­ti po­ru­ke i oče­ki­va­nja pos­lov­nih li­de­ra od svo­jih dr­ža­va u ci­lju po­dr­ške za­jed­nič­kim na­po­ri­ma za stva­ra­nje je­dins­tve­nog tr­ži­šta i os­tva­re­nje bo­ljeg stan­dar­da svih gra­đa­na. U ok­vi­ru za­vr­š­nog pa­ne­la Sum­mi­ta 100 biz­nis li­de­ri će pri­sut­nim naj­vi­šim po­li­tič­kim duž­nos­ni­ci­ma pre­zen­ti­ra­ti za­jed­nič­ku dek­la­ra­ci­ju u ko­joj će pri­op­ći­ti po­ru­ke i oče­ki­va­nja pos­lov­ne eli­te od svo­jih dr­ža­va

Or­ga­ni­za­tor “Sum­mi­ta 100” su Sr­p­ska aso­ci­ja­ci­ja me­na­dže­ra (SAM), Hr­vat­ska udru­ga pos­lo­da­va­ca (HUP) i Zdru­že­nje me­na­dže­ra Slo­ve­ni­je (MAS).

Mi­ke Za­fi­rov­ski, član UO Bo­ein­ga, biv­ši CEO Nor­tel Networ­ka i COO Mo­to­ro­le

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.