[Okru­gli stol]

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

U ok­vi­ru IPA pro­jek­ta “Ka­ri­je­ra i obra­zo­va­nje u skla­du – za sve” 28. ruj­na 2011. odr­žat će se okru­gli stol “Ula­ga­nje u obra­zo­va­nje za­pos­le­ni­ka do odr­ži­ve kon­ku­rent­nos­ti pos­lo­da­va­ca”. Una­pre­đe­nje kon­ku­rent­nos­ti rad­ne sna­ge me­đu ključ­nim je pi­ta­nji­ma odr­ži­ve kon­ku­rent­nos­ti pos­lo­da­va­ca, a s tim u ve­zi ključ­no je us­kla­di­ti obra­zov­nu po­nu­du us­ta­no­va za obra­zo­va­nje odras­lih s obra­zov­nim po­tre­ba­ma pos­lo­da­va­ca. Okru­gli stol za­po­čet će uvod­nim iz­la­ga­njem s na­gla­skom na ra­zvoj ljud­skih re­sur­sa kao jed­ne od te­melj­nih pret­pos­tav­ki ja­ča­nja kon­ku­rent­no­ga gos­po­dar­stva. Nas­ta­vit će se os­vr­tom na prak­su i vi­zi­ju ula­ga­nja pos­lo­da­va­ca u ra­zvoj ljud­skih re­sur­sa i po­ve­ća­nje kom­pe­tent­nos­ti rad­ne sna­ge. Za­tim će se go­vo­ri­ti o obra­zov­nim po­tre­ba­ma pos­lo­da­va­ca, po­ve­za­nos­ti tr­ži­šta ra­da i sus­ta­va obra­zo­va­nja odras­lih te part­ner­stvu i su­rad­nji gos­po­dar­stva, lo­kal­ne za­jed­ni­ce i us­ta­no­va za obra­zo­va­nje odras­lih na­kon če­ga sli­je­di ras­pra­va su­di­oni­ka. Po­vod za ras­pra­vu o obra­zo­va- nju za­pos­le­ni­ka kao pre­du­vje­tu kon­ku­rent­nos­ti pos­lo­dav­ca je 115.871,85 eura vri­je­dan pro­jekt “Ka­ri­je­ra i obra­zo­va­nje u skla­du – za sve”. Okru­gli stol je u pr­vom re­du na­mi­je­njen ma­lim i sred­njim pos­lo­dav­ci­ma, ali i dru­gim mje­ro­dav­nim su­di­oni­ci­ma u lo­kal­noj sre­di­ni. Odr­žat će se u pros­to­ri­ja­ma Na­rod­nog sve­uči­li­šta Du­bra­va, Kul­tur­nog cen­tra, Ave­ni­ja Du­bra­va 51 a, po­če­tak je u 9.30 sa­ti. Za vi­še in­for­ma­ci­ja o pro­jek­tu i za pri­ja­vu na okru­gli stol obra­ti­te se na: hzpou@hzpou.hr.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.