HUP Ri­je­ka u pro­jek­tu ‘Ra­zvoj inves­ti­cij­skog okru­že­nja’

[Po­bolj­ša­nje] Uvo­di se no­vi stan­dard inves­ti­cij­skog okru­že­nja za bo­lje priv­la­če­nje stra­nih ula­ga­nja

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Hr­vat­ska udru­ga pos­lo­da­va­ca, re­gi­onal­ni ured u Ri­je­ci, pos­ta­la je su­di­onik u pro­jek­tu “Ra­zvoj inves­ti­cij­skog okru­že­nja ra­di priv­la­če­nja stra­nih ula­ga­ča” pre­ko One-stop Ser­vi­ce Cen­trea. Osim HUP-a u pro­jek­tu su­dje­lu­ju Pri­mor­sko-go­ran­ska žu­pa­ni­ja, Grad Ri­je­ka, Sve­uči­li­šte u Ri­je­ci, HZZo­va po­druč­na služ­ba Ri­je­ka te Re­gi­onal­na ra­zvoj­na agen­ci­ja “Po­rin” ko­ja je ujed­no i ko­or­di­na­tor pro­ved­be pla­ni­ra­nih ak­tiv­nos­ti.

[Ra­zvoj vje­šti­na]

Cilj pro­jek­ta je po­bolj­ša­ti spo­sob­nos­ti žu­pa­nij­skih ra­zvoj­nih agen­ci­ja u pro­mo­vi­ra­nju svo­je žu­pa­ni­je za priv­la­če­nje iz­rav­nih stra­nih ula­ga­nja u iz­a­bra­nim sek­to­ri­ma, po­ve­ća­ti kon­ku­rent­nos­ti žu­pa­ni­je i oja­ča­ti vlas­ti­te sna­ge. Uz već pos­to­je­će pro­ved­be­ne stan­dar­de (imo­vin­ski, in­for­ma­cij­ski i mar­ke­tin­ški) uvo­di se i no­vi stan­dard inves­ti­cij­skog okru­že­nja kao klju­čan ele­ment stva­ra­nja svo­je­vr­s­nog pro­fe­si­ona­liz­ma u pris­tu­pa­nju i priv­la­če­nju stra­nih ula­ga­nja. Upra­vo stan­dard inves­ti­cij­skog okru­že­nja uklju­ču­je “Po­dr­šku re­ali­za­ci­ji inves­ti­cij­skih pro­je­ka­ta” – ključ­nog ele­men­ta svih us­pješ­nih pro­gra­ma za pro­mi­ca­nje ula­ga­nja. Na­ve­de­na po­dr­ška oda­bra­na je zbog važ­nos­ti u ra­zvo­ju vje­šti­na i ka­pa­ci­te­ta žu­pa­ni­ja te nji­ho­vih agen­ci­ja u do­da­va­nju vri­jed­nos­ti nji­ho­vu ra­du s pos­to­je­ćim i bu­du­ćim ula­ga­či­ma. Ovaj stan­dard uklju­ču­je sve naj­bo­lje prak­se u pro­mi­ca­nju ula­ga­nja, a po­dra­zu­mi­je­va i One-stop Ser­vi­ce Cen­tre ko­ji je us­mje­ren na po­dr­šku ula­ga­či­ma i pred­stav­lja vir­tu­al­ni ured smje­šten u ra­zvoj­noj agen­ci­ji kao po­moć ula­ga­ču za ko­mu­ni­ka­ci­ju ra­di bo­lje ko­or­di­na­ci­je s do­ma­ćim su­di­oni­ci­ma i po­tre­ba­ma ula­ga­ča da na jed­no­me mjes­tu do­bi­ju pr­ve po­treb­ne in­for­ma­ci­je.

[Ubr­za­va­nje do­no­še­nja od­lu­ka]

Po­ten­ci­jal­nom ula­ga­ču će se na jed­no­me mjes­tu po­nu­di­ti us­kla­đen pris­tup za olak­ša­va­nje i ubr­za­va­nje pro­ce­sa do­no­še­nja od­lu­ka. Osim to­ga stan­dard obu­hva­ća i pro­gram pos­ti­nves­ti­cij­skih us­lu­ga ko­ji je osmiš­ljen kao pro­gram po­dr­ške pos­to­je­ćim ula­ga­či­ma ka­ko bi ih se po­tak­lo na no­va ula­ga­nja. Stan­dard po­dra­zu­mi­je­va i pro­gram za ra­zvoj jav­nog za­go­va­ra­nja i ra­zvoj pro­izvo­da, či­ji je cilj una­pri­je­di­ti ula­gač­ku kli­mu u žu­pa­ni­ja­ma, či­me se da­je pot­po­ra kroz re­do­vi­to po­sje­ći­va­nje pos­to­je­ćeg ula­ga­ča ra­di osi­gu­ra­va­nja no­vih ula­ga­nja i pro­mo­ci­je žu­pa­ni­je, uva­ža­va­ju­ći even­tu­al­ne pro­ble­me ko­je ula­gač ima u pru­ža­nju po­mo­ći u nji­ho­vu rje­ša­va­nju.

Suk­lad­no čl. 131. Za­ko­na o ra­du (NN 149/09 i 61/11) u slu­ča­ju spo­ra iz rad­nog od­no­sa te­ret do­ka­zi­va­nja le­ži na oso­bi ko­ja sma­tra da joj je ne­ko pra­vo iz rad­nog od­no­sa po­vri­je­đe­no, od­nos­no na oso­bi ko­ja po­kre­će spor, bi­lo da je ri­ječ o pos­lo­dav­cu ili rad­ni­ku. Ako je ri­ječ o spo­ru oko stav­lja­nja rad­ni­ka u ne­po­volj­ni­ji po­lo­žaj od dru­gih rad­ni­ka, radnik pr­vo mo­ra uči­ni­ti vje­ro­jat­nim da je stav­ljen u ne­po­volj­ni­ji po­lo­žaj i da mu je po­vri­je­đe­no ne­ko od nje­go­vih pra­va iz rad­nog od­no­sa, te ako radnik uči­ni vje­ro­jat­nim, te­ret do­ka­zi­va­nja pre­la­zi na pos­lo­dav­ca.

Oso­bi­to skre­će­mo po­zor­nost pos­lo­dav­ci­ma da u slu­ča­ju spo­ra zbog ot­ka­za ugo­vo­ra o ra­du ako je pos­lo­da­vac ot­ka­zao ugovor o ra­du rad­ni­ku i u ve­zi s rad­nim vre­me­nom, te­ret do­ka­zi­va­nja u spo­ru je na pos­lo­dav­cu. Sli­je­dom to­ga sa­vje­tu­je­mo pos­lo­dav­ce da do­bro vo­de evi­den­ci­ju o rad­nom vre­me­nu rad­ni­ka suk­lad­no va­že­ćem Pra­vil­ni­ku o sa­dr­ža­ju i na­či­nu vo­đe­nje evi­den­ci­je o rad­ni­ci­ma (NN 37/11), kao i u slu­ča­ju ot­ka­za na oprav­da­ne raz­lo­ge ot­ka­zi­va­nja ugo­vo­ra o ra­du.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.