SE­MI­NAR O PRO­CJE­NI UČI­NA­KA PRO­PI­SA U HUP-U

[Edu­ka­ci­ja]

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Se­mi­nar o pro­cje­ni uči­na­ka pro­pi­sa ko­ji se or­ga­ni­zi­ra za pos­lov­nu za­jed­ni­cu u su­rad­nji s Ure­dom za za­ko­no­dav­s­tvo 27. ruj­na 2011. go­di­ne u 9 sa­ti, u ve­li­koj dvo­ra­ni Hr­vat­ske udru­ge pos­lo­da­va­ca, Pav­la Hat­za 12, Za­greb. Hr­vat­skoj je po­treb­no kva­li­tet­no za­ko­no­dav­s­tvo, što je mo­gu­će os­tva­ri­ti je­di­no us­pos­ta­vom jed­nos­tav­nog, učin­ko­vi­tog i odr­ži­vog sus­ta­va pro­cje­ne uči­na­ka pro­pi­sa kroz kon­zul­ta­cij­ski pro­ces ko­ji će iz­rav­no pri­do­ni­je­ti pro­ve­di­vos­ti pro­pi­sa te nji­ho­vim pozitivnim učin­ci­ma na gos­po­dar­stvo, ci­vil­ni sek­tor i gra­đa­ne.

Bu­du­ći da no­vi Za­kon o pro­cje­ni uči­na­ka pro­pi­sa stu­pa na sna­gu 1. si­ječ­nja 2012., važ­no je pra­vo­vre­me­no in­for­mi­ra­ti pos­lov­nu za­jed­ni­cu o mo­guć­nos­ti­ma ko­je joj za­kon pru­ža te je edu­ci­ra­ti ka­ko bi se pri­pre­mi­la za kva­li­tet­no su­dje­lo­va­nje u kon­zul­ta­cij­skom pro­ce­su. Pro­ved­bom Za­ko­na o pro­cje­ni uči­na­ka pro­pi­sa stva­ra se pod­lo­ga za učin­ko­vi­ti­ji za­ko­no­dav­ni sus­tav ko­ji će sti­mu­li­ra­ti pos­lov­no okru­že­nje i po­tak­nu­ti eko­nom­ski ra­zvoj, a po­se­bi­ce po­mo­ći ja­čem inves­ti­cij­skom okru­že­nju. Pro­gram se­mi­na­ra obu­hva­ća slje­de­će te­me: uvod u pro­cje­nu uči­na­ka pro­pi­sa, Za­kon o pro­cje­ni uči­na­ka pro­pi­sa i uodič o pro­cje­ni uči­na­ka pro­pi­sa za pos­lov­nu za­jed­ni­cu, is­kus­tva Ve­li­ke Bri­ta­ni­je iz per­s­pek­ti­ve pos­lov­ne za­jed­ni­ce, is­kus­tva Re­pu­bli­ke Es­to­ni­je u ra­zvo­ju sus­ta­va pro­cje­ne uči­na­ka pro­pi­sa i ka­ko se pos­lov­na za­jed­ni­ca mo­že uklju­či­ti u ci­je­li pro­ces. Pre­da­va­či su me­đu­na­rod­ni struč­nja­ci u po­dru­čju pro­cje­ne uči­na­ka pro­pi­sa, Gor­don Mad­den (Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja) i Aa­re Pe­re (Re­pu­bli­ka Es­to­ni­ja). Važ­nost odr­ži­vog sus­ta­va pro­cje­ne uči­na­ka pro­pi­sa po­seb­no je is­tak­nu­ta u HUP-ovoj ra­zvoj­noj stra­te­gi­ji “Za ra­zvoj Hr­vat­ske 2011. – 2015. – Ka­pi­tal i rad­na mjes­ta ru­ku pod ru­ku” ko­ja za­go­va­ra uki­da­nje ad­mi­nis­tra­tiv­nih pre­pre­ka i bo­lju re­gu­la­ci­ju kroz ši­ro­ku afir­ma­ci­ju me­to­de pro­cje­ne uči­na­ka pro­pi­sa i pro­ved­bu kon­zul­ta­tiv­nog pro­ce­sa tra­ja­nja naj­ma­nje 60-90 da­na te re­vi­zi­ju pro­pi­sa u gos­po­dar­stvu uz uva­ža­va­nje miš­lje­nja pred­stav­ni­ka pos­lo­da­va­ca i dru­gih gos­po­dar­skih udru­že­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.