Lloyd’s of Lon­don iz­gu­bio vi­še od mi­li­jar­de do­la­ra

Kob­ne od­šte­te Pos­lo­va­nje naj­sta­ri­jeg svjet­skog osi­gu­ra­va­telj­skog tr­ži­šta oz­bilj­no je ugro­zio ve­lik broj pri­rod­nih ka­tas­tro­fa ko­je su pro­uz­ro­či­le enor­m­ne šte­te europ­ske ban­ke

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije - TIN BA­ŠIĆ/VLM

Naj­sta­ri­je svjet­sko tr­ži­šte osi­gu­ra­nja, Lloyd’s of Lon­don u pr­voj je po­lo­vi­ci ove go­di­ne za­bi­lje­ži­lo vi­so­ke gu­bit­ke. Ta­ko je u pr­vih šest mje­se­ci gu­bi­tak iz­no­sio 697 mi­li­ju­na fun­ti, od­nos­no 1,1 mi­li­jar­da do­la­ra. S dru­ge stra­ne, u is­to vri­je­me la­ni, to je tr­ži­šte os­tva­ri­lo do­bit od 628 mi­li­ju­na fun­ti.

Glav­ni raz­log lo­šim re­zul­ta­ti­ma je ve­li­ki broj pri­rod­nih ka­tas­tro­fa u tom raz­dob­lju ko­je su pro­uz­ro­či­le, ka­ko pi­še Blo­om­berg, enor­m­ne šte­te. “Ovo su te­ška vre­me­na za osi­gu­ra- va­telj­nu in­dus­tri­ju, ali smo do­bro po­zi­ci­oni­ra­ni za rje­ša­va­nje svih pro­ble­ma”, iz­ja­vio je iz­vr­š­ni di­rek­tor tog tr­ži­šta Ric­hard Ward. Is­ti­če da, dok su ka­mat­ne sto­pe ni­ske i tr­ži­šta ka­pi­ta­la vo­la­til­na, osi­gu­ra­va­te­lji se mo­ra­ju os­lo­ni­ti na pri­ho­de od ula­ga­nja ka­ko bi anu­li­ra­li ot­pi­se. Pri­rod­ne ka­tas­tro­fe is­to­pi­le su do­bit svjet­skih osi­gu­ra­va­te­lja, a naj­ve­ći ne­ga­tiv­ni utje­caj ima­li su po­tres i tsu­na­mi u Ja­pa­nu u ožuj­ku. To je u pr­voj po­lo­vi­ci go­di­ne osi­gu­ra­va­te­lji­ma glo­bal­no uz­ro­ko­va­lo gu­bit­ke od 70 mi­li­jar­di do- la­ra. Is­to­vre­me­no, iz­u­zet­no ni­ske ka­mat­ne sto­pe uz­ro­ko­va­le su slab po­vrat na ula­ga­nja. Osi­gu­ra­va­telj­ska je in­dus­tri­ja, na­ime, u pr­vih šest mje­se­ci inves­ti­ra­la 548 mi­li­ju­na fun­ti, što je 8,2 pos­to ma­nje ne­go u is­to vri­je­me la­ni.

“U sred­njem ro­ku ne vi­dim ra­zum­ni na­čin ka­ko os­tva­ri­ti pri­hod od ula­ga­nja”, ka­že Lu­ke Sa­va­ge, fi­nan­cij­ski di­rek­tor Lloyd’sa. Is­ti­če ka­ko gu­bi­ci ko­je su os­tva­ri­li ni­su to­li­ko vi­so­ku u od­no­su na osi­gu­ra­va­te­lje ko­ji su iz­rav­no bi­li po­go­đe­ni ka­tas­tro­fom u Ja­pa­nu.

Po­vuk­li de­po­zi­te

Kri­za čla­ni­ca euro­zo­ne pri­si­li­la je Lloyd’s da po­vu­če de­po­zi­te iz ne­kih ba­na­ka ko­je pos­lu­ju u pe­ri­fer­nim di­je­lo­vi­ma EU. Od ukup­no 2,5 mi­li­jar­de fun­ti imo­vi­ne Lloyd’sa, tre­ći­na je u go­to­vi­ni. Mno­ge su kom­pa­ni­je, ka­že Sa­va­ge, zbog kri­ze u euro­zo­ni pres­ta­li ko­ris­ti­ti za tr­ži­šta za de­po­ni­ra­nje go­to­vi­ne. “Ako ste za­bri­nu­ti da je sa­ma dr­ža­va u pro­ble­mu, on­da ste si­gur­no za­bri­nu­ti i za ban­ke”, ka­že.

Lloyd's of Lon­don la­ni je u is­tom raz­dob­lju os­tva­rio 628 mi­li­ju­na fun­ti do­bi­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.