Kli­rin­ški dug

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Al­ba­ni­ja vra­ća 5,4 mil. USD

Vla­da je obja­vi­la i ka­ko će mi­nis­tri­ca fi­nan­ci­ja Mar­ti­na Da­lić pot­pi­sa­ti ugovor s pred­stav­ni­ci­ma Re­pu­bli­ke Al­ba­ni­je o na­mi­ri­va­nju kli­rin­škog du­ga biv­še dr­ža­ve. Uku­pan kli­rin­ški dug Al­ba­ni­je pre­ma dr­ža­va­ma sljed­ni­ca­ma biv­še SFRJ iz­no­si 20,7 mi­li­ju­na kli­rin­ških do­la­ra (ek­vi­va­lent ame­rič­kom do­la­ru). Al­ba­ni­ja će Hr­vat­skoj vra­ti­ti 5,48 mi­li­ju­na ame­rič­kih do­la­ra u če­ti­ri jed­na­ke po­lu­go­diš­nje ra­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.