Fe­li­pe Cal­de­ron iz­gu­bio kon­tro­lu nad Mek­si­kom

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Naj­no­vi­ji do­ga­đaj u pri­obal­nom mek­sič­kom gra­du Bo­ca del Rio po­ka­zu­ju da mek­sič­ki pred­sjed­nik Fe­li­pe Cal­de­ron zem­ljom uprav­lja sa­mo for­mal­no, te da voj­ska i po­li­ci­ja ne­će mo­ći sta­ti na kraj še­fo­vi­ma nar­ko­kar­te­la. Ma­ski­ra­ni i na­oru­ža­ni mu­ška­rac hlad­no­krv­no je za­us­ta­vio pro­met u jed­noj od naj­o­pro­met­ni­jih uli­ca i is­kr­cao ti­je­la 35 oso­ba. Ti­je­kom ope­ra­ci­je ci­vi­li­ma ko­ji su gle­da­li u ne­vje­ri­ci nit­ko ni­je na­udio. Ti­je­la su do­ve­la dva ka­mi­ona, a za­nim­lji­vo je ka­ko su sna­ge re­da i za­ko­na na po­pri­šte sti­gle kad je od­la­ga­nje za­vr­ši­lo. Iden­ti­fi­ci­ra­no je se­dam ti­je­la, a sva ima­ju ve­ze sa ubi­ja­nji­ma, pro­da­jom dro­ge, ot­mi­ca­ma i iz­nu­da­ma, što po­ka­zu­je da rat iz­me­đu kar­te­la Los Ze­tas i Cár­tel del Gol­fo ne je­nja­va.

PD

Po­li­ci­ja po­zor­no pre­gle­da­va po­pri­šte do­ga­đa­ja - na­kon što su pri­pad­ni­ci ban­de otiš­li

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.