Otvo­ren pro­jekt ‘Vra­ti­mo dje­cu na igra­li­šta’

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

U sklo­pu Kon­zu­mo­va pro­jek­ta “Vra­ti­mo dje­cu na igra­li­šta” ju­čer je sve­ča­no otvo­re­no pre­ure­đe­no dje­čje igra­li­šte u Ve­li­koj Go­ri­ci. Na otvo­re­nju 2000 me­ta­ra kva­drat­nih ve­li­kog igra­li­šta bi­li su Iva Ba­lent, iz­vr­š­na di­rek­to­ri­ca mar­ke­tin­ga u Kon­zu­mu, Dra­žen Ba­ri­šić, gra­do­na­čel­nik VG-a, Ves­na Ška­re-Ož­bolt, pred­sjed­ni­ca grad­skog vi­je­ća VG-a te još mno­gi iz gra­da Go­ri­ce i iz Agro- ko­ra. Pro­jek­tom “Vra­ti­mo dje­cu na igra­li­šta”, ko­ji je za­po­čeo još 2007. go­di­ne i u sklo­pu ko­jeg je pri­jaš­njih go­di­na otvo­re­no 20 igra­li­šta, a ove i slje­de­će go­di­ne Kon­zum na­mje­ra­va otvo­ri­ti još 15 dje­čjih igra­li­šta u gra­do­vi­ma di­ljem Hr­vat­ske. Već pre­ko­su­tra otvo­rit će se igra­li­šte u Va­ra­ždi­nu a po­tom i u Osi­je­ku. Svr­ha pro­jek­ta je una­pri­je­di­ti ži­vot gra­đa­na kroz pru­ža­nje kva­li­tet­nih sa­dr­ža­ja i ak­tiv­nos­ti, ka- ko za dje­cu ta­ko i za nji­ho­ve ro­di­te­lje, rek­la je Iva Ba­lent. Gra­do­na­čel­nik Ba­ri­šić is­tak­nuo je ka­ko grad Ve­li­ka Go­ri­ca kao pri­ja­telj dje­ce sa­da pos­ta­je i grad pri­ja­telj Kon­zu­ma.

Kon­zum je do­ni­rao 100.000 ku­na za pre­ure­đe­nje igra­li­šta či­ji je pros­tor osi­gu­rao grad Go­ri­ca, a osim 12 no­vih spra­va ono se is­ti­če i lju­ljač­kom ko­ja je pri­la­go­đe­na igri za dje­cu s inva­li­di­te­tom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.