Pri­je­voz­ni­ci upo­zo­ra­va­ju: Na­kon ula­ska u EU ma­li bro­da­ri pro­pa­da­ju

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

“Ne os­lo­bo­di li Vla­da ma­le bro­da­re pla­ća­nja tro­ša­ri­na na go­ri­vo, ve­ći­na njih ne­će op­s­ta­ti na­kon ula­ska Hr­vat­ske u EU. Po­mest će ih kon­ku­ren­ci­ja iz Ita­li­je, Grč­ke i Slo­ve­ni­je či­ji će bro­da­ri mo­ći ov­dje ra­di­ti uz znat­no ni­že ci­je­ne jer u do­mi­cil­nim dr­ža­va­ma go­ri­vo pla­ća­ju 60% jef­ti­ni­je”, upo­zo­rio je Val­ter Gru­bi­ca, pred­sjed­nik Sek­ci­je bro­da­ra pri Hr­vat­skoj obrt­nič­koj ko­mo­ri. “Pos­lo­va­nje nam je već ugro­že­no, a mi­nis­tras­tva se me­đu­sob­no lop­ta­ju i ni­ka­ko da uki­nu tro­ša­ri­ne”, ka­že Gru­bi­ca. Ne­de­fi­ni­ra­ni za­ko­ni, rad na cr­no, pre­to­var vo­zi­la u ces­tov­nom pro­me­tu, ne­lo­jal­na kon­ku­ren­ci­ja oso­bi­to u dje­lat­nos­ti tak­si pri­je­vo­za, ne­ki su od pro­ble­ma ko­ji ote­ža­va­ju pos­lo­va­nje 10.500 pri­je­voz­ni­ka okup­lje­nih u Ce­hu, is­tak­nuo je pred­sjed­nik HOK-a Dra­gu­tin Ra­no­ga­jec.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.