‘Zlat­na di­oni­ca’ i pra­vo ve­ta u Ini sa­mo do lje­ta 2013.

Bez kon­tro­le U pre­go­vo­ri­ma s EU dr­ža­va se mo­ra­la odre­ći spe­ci­jal­nih pra­va

Poslovni Dnevnik - - Aktualno - ANA BLA­ŠKO­VIĆ

ONe pro­mi­je­ni­mo li za­ko­ne o pri­va­ti­za­ci­ji, spe­ci­jal­na pra­va će se anu­li­ra­ti auto­mat­ski jer je pris­tup­ni ugovor ja­či od na­ci­onal­nih za­ko­na bjav­lji­va­nje do­ku­me­na­ta ko­je je Hr­vat­ska is­pre­go­va­ra­la s Bruxel­le­som ot­kri­li su da će se Vla­da usko­ro mo­ra­ti odre­ći spe­ci­jal­nih pra­va u Ini, ali i HTu. Prem­da se Hr­vat­ska obve­za­la na iz­mje­nu Za­ko­na o pri­va­ti­za­ci­ji Ine te HT-a do kra­ja 2010. to još ni­je uči­nje­no, ogra­ni­ča­va­nje dr­ža­ve stu­pit će na sna­gu naj­kas­ni­je do ula­ska u Uni­ju, ka­ko se oče­ku­je, u sr­p­nju 2013. Ne odrek­ne li se dr­ža­va do­bro­volj­no pra­va ve­ta, ono će se auto­mat­ski anu­li­ra­ti čim pos­ta­ne­mo čla­ni­ca jer Pris­tup­ni ugovor ima ja­ču prav­nu sna­gu od na­ci­onal­nog za­ko­na. Iz proš­lo­go­diš­njeg iz­vješ­ća o is­pu­nja­va­nju obve­za iz po­glav­lja 4. ko­je se od­no­si na slo­bo­du kre­ta­nja ka­pi­ta­la, vid­lji­vo je da se Vla­da obve­za­la iz­mi­je­ni­ti Za­kon o pri­va­ti­za­ci­ji Ine te HT-a s na­mje­rom da se ogra­ni­če po­seb­na pra­va dr­ža­ve u pri­va­ti­zi­ra­nim tvrt­ka­ma. Iz is­tog raz­lo­ga, Vla­da je uki­nu­la po­se­ban za­kon o pri­va­ti­za­ci­ji HEP-a kra­jem ve­lja­če proš­le go­di­ne.

“Iz­mje­ne le­gis­la­ti­ve od­no­se se na čl. 10 Za­ko­na o Ini te čl. 8 Za­ko­na o HT-u ko­ji re­gu­li­ra­ju vlas­nič­ka pra­va,”, re­kao je Pos­lov­nom dnev­ni­ku pro­fe­sor Prav­nog fa­kul­te­ta Si­ni­ša Pe­tro­vić i je­dan od ključ­nih pre­go­va­ra­ča. “Prav­na ste­če­vi­na EU ne do­zvo­lja­va da u na­ci­onal­nim re­gu­la­ti­va­ma pos­to­je odred­be ko­je bi bi­lo ko­jem di­oni­ča­ru, a po­seb­no dr­ža­vi, omo­gu­ća­va­le ve­ća pra­va ne­go što ih ima­ju na te­me­lju udje­la u vlas­niš­tvu”, objaš­nja­va Pe­tro­vić. No, to ne zna­či da u prav­nom od­no­su dvi­je pri­vat­ne stra­ne ne mo­že ko­ris­ti­ti adut ‘zlat­ne di­oni­ce’; dis­tink­ci­ja je jas­na u smis­lu da EU ne do­zvo­lja­va spe­ci­jal­na pra­va kad je je­dan od su- vlas­ni­ka dr­ža­va. To konkretno zna­či da dr­ža­va gu­bi pra­vo ‘zlat­ne di­oni­ce’ u Ini u ko­joj ima 44,8 pos­to ka­pi­ta­la i HT-u u ko­jem joj je os­ta­lo tek 3,5 pos­to di­oni­ca kroz Umi­rov­lje­nič­ki fond. ‘Zlat­na di­oni­ca’ naj­češ­će se od­no­si na pra­vo ve­ta u do­no­še­nju stra­te­ških od­lu­ka: kod pro­da­je, zna­čaj­nih ula­ga­nja, pra­va pr­vo­ku­pa, ula­ska no­vog di­oni­ča­ra u kom­pa­ni­ju te od­lu­ka od iz­bo­ru me­nadž­men­ta.

Prem­da do­ku­men­ti ot­kri­va­ju da je iz­mje­na le­gis­la­ti­ve (a po­s­lje­dič­no i sta­tu­ta kom­pa­ni­ja) ne­mi­nov­na, u Vla­di su se oglu­ši­li na upi­te Pos­lov­nog dnev­ni­ka kad bi te iz­mje­ne mo­gle u sa­bor­sku pro­ce­du­ru. Ina je mje­se­ci­ma vru­ća te­ma; od Molo­ve po­nu­de za pre­uzi­ma­nje, Han­fi­ne blo­ka­de tr­go­va­nja do na­vod­nih pod­mi­ći­va­nja biv­šeg pre­mi­je­ra Ive Sa­na­de­ra za ma­đar­sku pre­va­gu nad tom naf­t­nom kom­pa­ni­jom. Do­da li se to­me da do­ku­men­ti ot­kri­va­ju da Vla­di iz ru­ku kli­zi pra­vo ve­ta, ne ču­di si­len­zio stam­pa Vla­de. O mo­gu­ćim iz­mje­na­ma za­ko­na in­for­ma­ci­ja ni­je imao ni­ti pred­sjed­nik Nad­zor­nog od­bo­ra Ine Da­vor Štern. Ogra­ni­ča­va­nje spe- ci­jal­nih pra­va dr­ža­ve ne zna­či da Vla­da ne­ma ma­ne­var­skog pros­to­ra za kon­tro­lu nad stra­te­ški važ­nom kom­pa­ni­jom, sma­tra Pe­tro­vić. “Na­ci­onal­ni in­te­re­si ne bra­ne se ogra­ni­ča­va­nji­ma već je europ­ski stav da se to pos­ti­že dru­gim pro­pi­si­ma po­put pro­pi­si­va­nja obve­ze kom­pa­ni­ji da ops­krb­lju­je tr­ži­šte stra­te­škim si­ro­vi­na­ma po­put naf­t­nih de­ri­va­ta ili stru­je”, ka­že Pe­tro­vić. Pla­fo­ni­ra­nje ci­je­na stru­je ili go­ri­va, kod nas ra­do ko­ri­šte­na mje­ra so­ci­jal­ne po­li­ti­ke, dru­ga je stvar i nju će re­gu­li­ra­ti sus­tav pot­po­ra, a ne ogra­ni­ča­va­nja spe­ci­jal­nih pra­va, sma­tra. Spe­ci­jal­na pra­va, ili ka­ko ih se na­zi­va ‘zlat­nom di­oni­com’, oru­đe su dr­ža­ve da za­dr­ži kon­tro­lu nad pri­va­ti­zi­ra­nim kom­pa­ni­ja­ma pod egi­dom za­šti­te jav­nog in­te­re­sa. Pra­vo ve­ta u tom smis­lu u di­rek­t­noj je su­prot­nos­ti s uprav­ljač­kim pra­vi­ma os­ta­lih di­oni­ča­ra, kao i na­če­lom slo­bod­nog kre­ta­nja ka­pi­ta­la u Uni­ji. Sto­ga su u ve­ći­ni ze­ma­lja spe­ci­jal­na pra­va vre­men­ski ogra­ni­če­na, uz po­ne­ke iz­nim­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.